Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych –
Uczniowie i ich Rodzice / Opiekunowie prawni  

Administrator 

Administratorem Państwa danych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Zgromadzenia Córek Bożej Miłości z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Broniewskiego 13, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowany przez Dyrektora (dalej: Zespół Szkół). 

Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwoniąc pod numer telefonu: 33 829 24 09.

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych – Julią Szablowską, pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel i podstawy przetwarzania 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty, a także przepisami wykonawczymi do ww. aktów prawnych, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a, g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO);

dane osobowe przetwarzane są w celach:

 • realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w przepisach wyżej wymienionych aktów prawnych oraz zadań zleconych takich, jak prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, prowadzenie zadań z zakresu opieki pielęgniarskiej, prowadzenie zajęć dodatkowych, realizacja zadań z zakresu BHP, wypożyczanie książek z biblioteki szkolnej, prowadzenie świetlicy szkolnej, itp.
 • związanych z udziałem ucznia w konkursach i zawodach organizowanych w Zespole Szkół i poza nim (na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego); 
 • publikacji wizerunku w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez Zespół Szkół w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół.

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Państwa danych będą: 

 • podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 
 • podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla Zespołu Szkół (w tym: dostawcy oprogramowania, obsługa informatyczna, obsługa IOD, podmioty świadczące usługi krawieckie, medyczne, prawne, archiwizacji i usuwania nośników danych, hostingu, organizatorzy zawodów, konkursów, olimpiad, wycieczek i eventów).

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do Zespołu Szkół lub do czasu wycofania zgody (w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody), a w każdym razie przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez Zespół Szkół.

Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. W celu uczęszczania ucznia do Zespołu Szkół są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez Administratora względem ucznia. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie
na realizację głównych zadań przez Administratora względem ucznia.

Nie podejmuje się decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.

Dane nie są przekazywane do krajów trzecich.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – Osoba upoważniona do odbioru dziecka z siedziby Zespołu Szkół 

Administrator 

Administratorem Państwa danych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Zgromadzenia Córek Bożej Miłości z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Broniewskiego 13, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowany przez Dyrektora (dalej: Zespół Szkół).

Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwoniąc pod numer telefonu: 33 829 24 09.

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych – Julią Szablowską, pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel i podstawy przetwarzania 

Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w związku z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).

Dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa oraz weryfikacji tożsamości podczas odbioru dzieci przez osoby do tego upoważnione.

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Państwa danych będą podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych wyłącznie na podstawie przepisów prawa. 

Okres przechowywania danych 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania upoważnienia do odbioru dziecka.

Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność odbierania dziecka ze Szkoły Podstawowej.

Nie podejmuje się decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.

Dane nie są przekazywane do krajów trzecich.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych –
Rekrutacja uczniów 

Administrator 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji uczniów jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Zgromadzenia Córek Bożej Miłości z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Broniewskiego 13, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowany przez Dyrektora (dalej: Zespół Szkół).

Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwoniąc pod numer telefonu: 33 829 24 09.

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych – Julią Szablowską, pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel i podstawy przetwarzania 

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 130 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
 • art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół.

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Państwa danych będą:

 • podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla Zespołu Szkół (w tym: dostawcy oprogramowania, obsługa informatyczna, obsługa IOD, podmioty świadczące usługi prawne, archiwizacji i usuwania nośników danych, hostingu).

Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zatem dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do Zespołu Szkół będą przechowywane przez rok od zakończenia procesu rekrutacji.

Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.  

Nie podejmuje się decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.

Dane nie są przekazywane do krajów trzecich.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych - Nauczyciel

Administrator 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach nawiązania stosunku pracy jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Zgromadzenia Córek Bożej Miłości z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Broniewskiego 13, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowany przez Dyrektora (dalej: Zespół Szkół). 

Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwoniąc pod numer telefonu: 33 829 24 09.

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych – Julią Szablowską, pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel i podstawy przetwarzania 

Zgodnie z art. 221 § 2 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, w związku z art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO); pracodawca ma prawo żądać od pracownika, którego zdecydował się zatrudnić, podania, niezależnie od danych osobowych, które mógł od niego pozyskać w toku rekrutacji, także:

 • innych jego danych osobowych, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia jego dzieci, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez niego ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;
 • jego numeru PESEL;
 • innych danych osobowych niż pozyskane w procesie rekrutacji i wskazane wyżej, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów;
 • numeru rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • wykonywania umowy o pracę, w tym wykonywania obowiązków określonych w przepisach lub w zarządzeniach, planowania i organizacji pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do celów indywidualnego lub zbiorowego wykonywania praw i korzystania ze świadczeń związanych z zatrudnieniem, a także do celów zakończenia stosunku pracy; 
 • administrowania i zarządzania personelem w tym do zarządzania zadaniami, nieobecnościami;
 • zarządzania dokumentacją pracowniczą, w tym w szczególności aktami osobowymi Pracowników;
 • obliczania wynagrodzenia, premii i bonusów;
 • monitorowania działań Pracowników w miejscu pracy, w tym zgodności z zasadami oraz obowiązującymi przepisami BHP;
 • kierowania Pracowników na obowiązkowe badania lekarskie;
 • zarządzania zasobami informatycznymi;
 • zarządzania wszelkimi działaniami dyscyplinarnymi;
 • udzielania odpowiedzi na zapytania organów publicznych lub sądowych (np. Policji) lub żądania takich organów;
 • przestrzegania wszelkich obowiązków prawnych nałożonych na Pracodawcę w stosunku do Pracowników.

Ponadto zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO dane osobowe będą przetwarzane w celach zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i mienia.

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Państwa danych będą:

 • ZUS, urzędy skarbowe, 
 • banki,
 • podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla Zespołu Szkół (w tym: dostawcy oprogramowania, obsługa informatyczna, obsługa IOD, podmioty świadczące usługi prawne, archiwizacji i usuwania nośników danych, hostingu),
 • podmioty współpracujące w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, świadczeń medycznych lub świadczeń dodatkowych,
 • podmioty wdrażające oprogramowanie,
 • podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, prokuratura, komornicy, organy regulacyjne i nadzorcze).

Okres przechowywania danych 

 • w zakresie danych przechowywanych w aktach osobowych - przez cały okres zatrudnienia, a po upływie tego czasu – przez 10 lub 50 lat po zakończeniu zatrudnienia (w zależności od terminu nawiązania stosunku pracy);
 • w zakresie pozostałych danych - przez okres zatrudnienia lub korzystania z dodatkowych świadczeń lub narzędzi;
 • przez okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych w celu umożliwienia Pracodawcy dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami; co do zasady jest to okres do 3 lat dla roszczeń pracowniczych;
 • przez okresy wymagane przez prawo, w szczególności przez regulacje podatkowe – przez okresy przedawnienia zobowiązań podatkowych - lub przepisy o rachunkowości; w większości przypadków są to okresy pięcioletnie;
 • w przypadku monitoringu wizyjnego dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 tygodni. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz innych przepisów, jest niezbędne do zawarcia umowy o pracę.

Nie podejmuje się decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.

Dane nie są przekazywane do krajów trzecich.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – Pracownik administracji 

Administrator 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach nawiązania stosunku pracy jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Zgromadzenia Córek Bożej Miłości z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Broniewskiego 13, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowany przez Dyrektora, jako pracodawcę. 

Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwoniąc pod numer telefonu: 33 829 24 09.

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych – Julią Szablowską, pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel i podstawy przetwarzania 

Zgodnie z art. 221 § 2 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO); pracodawca ma prawo żądać od pracownika, którego zdecydował się zatrudnić, podania, niezależnie od danych osobowych, które mógł od niego pozyskać w toku rekrutacji, także:

 • innych jego danych osobowych, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia jego dzieci, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez niego ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;
 • jego numeru PESEL;
 • innych danych osobowych niż pozyskane w procesie rekrutacji i wskazane wyżej, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów;
 • numeru rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • wykonywania umowy o pracę, w tym wykonywania obowiązków określonych w przepisach lub w zarządzeniach, planowania i organizacji pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do celów indywidualnego lub zbiorowego wykonywania praw i korzystania ze świadczeń związanych z zatrudnieniem, a także do celów zakończenia stosunku pracy; 
 • administrowania i zarządzania personelem w tym do zarządzania zadaniami, nieobecnościami;
 • zarządzania dokumentacją pracowniczą, w tym w szczególności aktami osobowymi Pracowników;
 • obliczania wynagrodzenia, premii i bonusów;
 • monitorowania działań Pracowników w miejscu pracy, w tym zgodności z zasadami oraz obowiązującymi przepisami BHP;
 • kierowania Pracowników na obowiązkowe badania lekarskie;
 • zarządzania zasobami informatycznymi;
 • zarządzania wszelkimi działaniami dyscyplinarnymi;
 • udzielania odpowiedzi na zapytania organów publicznych lub sądowych (np. Policji) lub żądania takich organów;
 •  przestrzegania wszelkich obowiązków prawnych nałożonych na Pracodawcę w stosunku do Pracowników.

Ponadto zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO dane osobowe będą przetwarzane w celach zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i mienia.

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Państwa danych będą:

 • ZUS, urzędy skarbowe, 
 • banki,
 • podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla Zespołu Szkół (w tym: dostawcy oprogramowania, obsługa informatyczna, obsługa IOD, podmioty świadczące usługi prawne, archiwizacji i usuwania nośników danych, hostingu),
 • podmioty współpracujące w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, świadczeń medycznych lub świadczeń dodatkowych,
 • podmioty wdrażające oprogramowanie,
 • podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, prokuratura, komornicy, organy regulacyjne i nadzorcze).

Okres przechowywania danych 

 • w zakresie danych przechowywanych w aktach osobowych - przez cały okres zatrudnienia, a po upływie tego czasu – przez 10 lub 50 lat po zakończeniu zatrudnienia (w zależności od terminu nawiązania stosunku pracy);
 • w zakresie pozostałych danych - przez okres zatrudnienia lub korzystania z dodatkowych świadczeń lub narzędzi;
 • przez okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych w celu umożliwienia Pracodawcy dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami; co do zasady jest to okres do 3 lat dla roszczeń pracowniczych;
 • przez okresy wymagane przez prawo, w szczególności przez regulacje podatkowe – przez okresy przedawnienia zobowiązań podatkowych - lub przepisy o rachunkowości; w większości przypadków są to okresy pięcioletnie;
 • w przypadku monitoringu wizyjnego dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 tygodni. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz innych przepisów, jest niezbędne do zawarcia umowy o pracę.

Nie podejmuje się decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.

Dane nie są przekazywane do krajów trzecich.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – Uczestnik PPK 

Administrator 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach korzystania z programu Pracowniczych Planów Kapitałowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Zgromadzenia Córek Bożej Miłości z siedzibą w Krakowie przy ul. Broniewskiego 13, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowany przez Dyrektora. 

Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwoniąc pod numer telefonu: 33 829 24 09.

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych – Julią Szablowską, pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel i podstawy przetwarzania 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO),

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • umożliwienia pracownikom i zleceniobiorcom uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych,
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Państwa danych będą:

 • podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla Zespołu Szkół, w tym instytucja finansowa obsługująca Pracownicze Plany Kapitałowe.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od czasu zakończenia zatrudnienia.

Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
 6. prawo odstąpienia od udziału w PPK na mocy art. 23 ust. 2 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

Nie podejmuje się decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.

Dane nie są przekazywane do krajów trzecich.

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – Kandydat do pracy 

Administrator 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji pracowników jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Zgromadzenia Córek Bożej Miłości z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Broniewskiego 13, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowany przez Dyrektora (dalej: Zespół Szkół). 

Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwoniąc pod numer telefonu: 33 829 24 09.

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych – Julią Szablowską, pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel i podstawy przetwarzania 

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Państwa danych będą:

 • podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla Zespołu Szkół (w tym: dostawcy oprogramowania, obsługa informatyczna, obsługa IOD, podmioty świadczące usługi prawne, archiwizacji i usuwania nośników danych, hostingu),
 • podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych 

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
 5.  prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Nie podejmuje się decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.

Dane nie są przekazywane do krajów trzecich.

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – Kontrahent 

Administrator 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach nawiązania współpracy jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Zgromadzenia Córek Bożej Miłości z siedzibą w Bielsku – Białej, przy ul. Broniewskiego 13, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowany przez Dyrektora (dalej: Zespół Szkół). 

Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwoniąc pod numer telefonu: 33 829 24 09.

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych – Julią Szablowską, pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel i podstawy przetwarzania 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, w związku z art. 6 ust. 1 lit. b, c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO);

dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • zawarcia i realizacji umowy, 
 • ustalania, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń.

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Państwa danych będą: 

 • podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 
 • podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla Zespołu Szkół (w tym: dostawcy oprogramowania, obsługa informatyczna, obsługa IOD, podmioty świadczące usługi prawne, archiwizacji i usuwania nośników danych, hostingu).

Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń. W tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego.                                                                                              

Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

Nie podejmuje się decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.

Dane nie są przekazywane do krajów trzecich.

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych - Zleceniobiorca 

Administrator 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach zawarcia umowy zlecenia jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Zgromadzenia Córek Bożej Miłości z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Broniewskiego 13, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowany przez Dyrektora (dalej: Zespół Szkół). 

Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwoniąc pod numer telefonu: 33 829 24 09.

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych – Julią Szablowską, pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel i podstawy przetwarzania 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz w niektórych przypadkach z przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w związku z art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b i lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO);

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • wykonywania umowy zlecenia, w tym wykonywania obowiązków określonych w przepisach lub w zarządzeniach, planowania i organizacji pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do celów wykonywania praw i korzystania ze świadczeń związanych ze zleceniem. 

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Państwa danych będą: 

 • ZUS, urzędy skarbowe, 
 • banki,
 • podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla Zespołu Szkół (w tym: dostawcy oprogramowania, obsługa informatyczna, obsługa IOD, podmioty świadczące usługi prawne, archiwizacji i usuwania nośników danych, hostingu),
 • podmioty współpracujące w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, świadczeń medycznych lub świadczeń dodatkowych,
 • podmioty wdrażające oprogramowanie,
 • podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, prokuratura, komornicy, organy regulacyjne i nadzorcze).

Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane przez okres najwyżej 50, 10 lub 5 lat, wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny lub przepisów ubezpieczeniowych.

Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy zlecenie.

Nie podejmuje się decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.

Dane nie są przekazywane do krajów trzecich.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – Korespondencja 

Administrator 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach wymiany korespondencji jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Zgromadzenia Córek Bożej Miłości z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Broniewskiego 13, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowany przez Dyrektora (dalej: Zespół Szkół). 

Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwoniąc pod numer telefonu: 33 829 24 09.

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych – Julią Szablowską, pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel i podstawy przetwarzania 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) w związku z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; dane osobowe przetwarzane są w celu wymiany korespondencji.

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Państwa danych będą: 

 • podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla Zespołu Szkół (w tym: dostawcy oprogramowania, obsługa informatyczna, obsługa IOD, podmioty świadczące usługi prawne, archiwizacji i usuwania nośników danych, hostingu).

Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane do czasu zakończenia archiwizacji korespondencji lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do prowadzenia korespondencji.

Nie podejmuje się decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.

Dane nie są przekazywane do krajów trzecich.

 

Adres

Szkoła Podstawowa
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
im.Franciszki Lechner
ul. Broniewskiego 13
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 829-24-09, 500 044 008 

 

 

Organ prowadzący

Prowincja Polska
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
ul. Pędzichów 16
31-152 Kraków
tel. +48 12 633 75 00

RODO

Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Julia Szablowska.

Administrator strony

Strona nie działa poprawnie zgłoś administratorowi: Agnieszka Danielec.