Informacje o szkole

 • Szkoła Podstawowa rozpoczęła swoją działalność od 1 września 2017 r.budynek szkoly
 • Uczniowie szkoły podstawowej uczą się na parterze, pierwszym i drugim piętrze .
 • Uczniowie uczą się dwóch języków: język angielski jako język podstawowy oraz język niemiecki lub włoski do wyboru.
 • Zajęcia odbywają się w małych grupach zróżnicowanych pod względem znajomości wybranego języka,
 • Msza św. szkolna odbywa się raz w tygodniu: we wtorek – dla uczniów Szkoły Podstawowej.
 • Szkoła oferuje różne koła zainteresowań i koła przedmiotowe. 
 • W szkole podstawowej uczniowie noszą mundurek szkolny składający się z koszulki polo (niebieskie lub czerwone uczniowie klas 1-3, granatowe lub białe uczniowie klas 4-8).
 • Wychowanie w oparciu o zasady etyki chrześcijańskiej.
 • Szkoła organizuje różne wyjazdy zagraniczne.
 • W ciągu roku odbywają się liczne wycieczki naukowe, krajoznawczo-turystyczne, Festyn Rodzinny, obóz letni w Augustowie, Rodzinny Rajd Rowerowy.
 • W ramach edukacji kulturalnej młodzież uczestniczy w seansach filmowych i spektaklach teatralnych. Co roku organizowane są wyjazdy do teatrów w Krakowie i w Katowicach.
 • W szkole odbywają się różnorodne konkursy i olimpiady.
 • Szkoła współpracuje z Radą Rodziców, z organem prowadzącym – Prowincją Polską ZCBM, Radą Szkół Katolickich w Polsce, Urzędem Miejskim, Wydziałem Katechetycznym Kurii Diecezjalnej, Delegaturą Śląskiego Kuratorium Oświaty,
 • W szkole panuje rodzinna atmosfera.
 • Praca przebiega w klimacie zrozumienia, szacunku przy równoczesnym stawianiu wymagań.
 • Celem nadrzędnym szkoły jest ukształtowanie prawego i mądrego człowieka w oparciu o zasady etyki chrześcijańskiej.

Nauczyciele i uczniowie mają do dyspozycji:

 • sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny;
 • pracownię informatyczną wyposażoną w komputery PCI;
 • salę multimedialną przeznaczoną do indywidualnego korzystania;
 • wielofunkcyjne boisko szkolne;
 • bibliotekę szkolną.

 „Czynić dobro, nieść radość, uszczęśliwiać i prowadzić do nieba”

M. Franciszka Lechner

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Zgromadzenia Córek Bożej Miłości jest instytucją publiczną, prowadzoną przez Prowincję Polską Zgromadzenia Córek Bożej Miłości „Instytut Marii”. Wychowanie i kształcenie w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym jest oparte na chrześcijańskim systemie wartości głoszonym przez Kościół Katolicki. Jezus Chrystus jest punktem odniesienia, najwyższym Autorytetem, inspiracją dla uczniów, nauczycieli, wychowawców, rodziców i pracowników szkoły.

Szkoła pragnie za wskazaniem swojej Patronki, M. Franciszki Lechner – Założycielki Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, wyposażyć uczniów w rzetelną wiedzę, kształtując w nich umiejętność samodzielnego myślenia, kierowania się w życiu dobrze ukształtowanym sumieniem, wartościowania i odpowiedzialnego podejmowania decyzji.

Pomaga im w odkrywaniu i urzeczywistnianiu celu i sensu własnego życia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców chrześcijańskich pragnie, by absolwenci żyli w poszanowaniu godności osoby ludzkiej i w przywiązaniu do Kościoła i Ojczyzny.

 

Szkoła:

 • jest wspólnotą edukacyjno-wychowawczą tworzoną przez uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników,
 • zapewnia swoim uczniom wszechstronny i harmonijny rozwój oraz wyposaża go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do dalszego etapu kształcenia,
 • kształtuje umiejętność współpracy w zespole i buduje więzi międzyludzkie,
 • pomaga rozwijać się i wzrastać w życzliwej atmosferze, kształtując własną osobowość, charakter i pasję,
 • buduje świadomość rozwijania talentu poprzez pracę i kształtowanie poczucia estetyki. Uczy wrażliwości na piękno otaczającego świata.
 • wychowuje młodego człowieka w poszanowaniu prawdy, sprawiedliwości, uczciwości, pokory, wspólnego dobra, twórczego myślenia, akceptacji, zrozumienia, wiary i osobistej więzi z Bogiem.
 • stwarza atmosferę dialogu i bezpieczeństwa, uczy odpowiedzialności,
 • zapewnia wychowankom wszechstronny rozwój intelektualno-duchowy w oparciu o chrześcijańskie wartości ogólnoludzkie i system wychowawczy M. F. Lechner,
 • wychowuje w służbie Bogu, człowiekowi i Ojczyźnie,
 • uwzględnia indywidualne potrzeby i zdolności uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Formacja duchowa

Szczególne miejsce w Misji Szkoły zajmuje formacja duchowa dzieci, nauczycieli, pracowników i rodziców. Jest ona prowadzona przy pomocy różnorodnych form.

Dla dzieci i młodzieży jest to modlitwa na rozpoczęcie dnia zajęć, wspólna modlitwa społeczności szkolnej, cotygodniowe Msze Święte, rekolekcje szkolne, wspólnie przeżywane uroczystości chrześcijańskie, spotkania formacyjno-modlitewne w ramach przygotowania do przyjęcia sakramentów oraz cykliczne Msze Święte niedzielne dla rodzin i całej społeczności szkolnej.

Nauczyciele dbają o własny rozwój duchowy poprzez uczestnictwo w szkolnych Eucharystiach i spotkaniach formacyjnych organizowanych przez szkołę. Swoją chrześcijańską postawą starają się być wzorem godnym zaufania i naśladowania.

Proponowanymi formami pogłębienia życia duchowego dla rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły są jw. cykliczne Msze Święte niedzielne dla rodzin, a także wspólna modlitwa na rozpoczęcie spotkań/zebrań/festynu; krótkie konferencje i szkolenia z zakresu duchowości oraz spotkania formacyjne w ramach przygotowania do przyjęcia sakramentów.

Szkoła według wizji Matki Franciszki Lechner, to wspólnota osób akcentująca człowieka i jego osobową wartość. Szkoła ma wprowadzać uczniów w kontakt z dziedzictwem kulturowym minionych i obecnych pokoleń, rozwijać zmysł wartości i przygotowywać do życia. Przekazuje wiedzę i wartości katolickie. Działa na zasadzie wspólnoty, w której wszyscy (uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły) czują się w równym stopniu odpowiedzialni za jej kształt i funkcjonowanie.

PRAGNIEMY, ABY NAUCZYCIELE:

 • czuwali i prowadzili nadzór nad dziećmi i młodzieżą z odpowiedzialnością i miłością – nie tylko w szkole, ale i poza nią,
 • dojrzale i poważnie traktowali wychowanków i zapobiegali wyróżnianiu kogokolwiek z nich,
 • stosowali szczególną mądrość w działaniu poprzez właściwe motywowanie, argumentowanie, pochwały i kary,
 • szanowali godność uczniów i chronili przed zgorszeniem,
 • stwarzali warunki do naprawy popełnionych błędów, doceniali chęć poprawy,
 • wybaczali i uczyli wybaczać,
 • indywidualnie traktowali uczniów i pozytywnie motywowali ich do nauki i pracy nad sobą, zawsze służyli pomocą i radą,
 • znali środowisko, w którym wychowują się podopieczni i wspierali rodziców w procesie wychowawczym,
 • zapobiegali niewłaściwym zachowaniom mogącym zaszkodzić innym uczniom,
 • sumiennie wypełniali swoje obowiązki, podejmując trud pracy nad sobą w duchu Ewangelii,
 • dbali o intelektualny, religijny i moralny rozwój uczniów, stanowiąc wzór dla wychowanków,
 • sumiennie wywiązywali się z powierzonych przez szkołę obowiązków pedagoga, nauczyciela i wychowawcy,
 • pobudzali do wdzięczności względem Boga rodziców, innych nauczycieli, dobroczyńców,
 • dbali o zdrowie i rozwój fizyczny wychowanków.

PRAGNIEMY, ABY RODZICE:

 • dawali odważnie świadectwo wiary i miłości Boga i bliźniego,
 • w atmosferze miłości, cierpliwości i taktu wychowywali swoje dzieci i przez osobisty przykład stanowili dla nich wzór dojrzałego człowieka,
 • czynnie współpracowali ze szkołą współtworząc atmosferę i tradycję szkoły,
 • przyczyniali się do spójnego oddziaływania szkoły i domu,
 • promowali szkołę w środowisku lokalnym,
 • czuwali nad rozwojem duchowym, intelektualnym i moralnym dziecka,
 • dbali o dobre imię szkoły i właściwie kształtowali jej obraz wychowując dzieci w duchu szacunku dla nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • w miarę możliwości pomagali w tworzeniu materialnej bazy szkoły,
 • systematycznie współpracowali z wychowawcami i nauczycielami w działaniach ukierunkowanych na dobro dziecka,
 • regularnie uczestniczyli w zebraniach rodzicielskich oraz spotkaniach formacyjnych,
 • służyli radą i pomocą w rozwiązywaniu problemów klasowych i szkolnych.

PRAGNIEMY, ABY UCZNIOWIE:

 • sumiennie wypełniali powierzone im zadania,
 • szanowali symbole i tradycję naszej szkoły,
 • dbali o dobre imię szkoły i identyfikowali się ze wspólnotą szkolną,
 • byli odpowiedzialnymi i aktywnymi członkami Kościoła,
 • potrafili w Eucharystii i modlitwie szukać pomocy, mądrości i miłości,
 • byli wzorem dla innych, wykazywali się szacunkiem i kulturą osobistą wobec wszystkich,
 • nieustannie poszerzali swoją wiedzę i doskonalili umiejętności,
 • szanowali mienie szkoły,
 • podporządkowywali się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, wychowawców i nauczycieli,
 • reagowali sprzeciwem wobec nieodpowiedniego i wulgarnego zachowania innych,
 • uczestniczyli w tworzeniu tradycji narodowej i religijnej.

WIZJA ABSOLWENTA 3 klasy SP ZCBM

 1. Zna podstawowe nauczanie Kościoła Katolickiego i jest zaangażowany w osobistą relację z Bogiem.
 2. Wyraża się w sposób kulturalny i odpowiednio zachowuje się w miejscach publicznych. Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą.
 3. Potrafi komunikować swoje potrzeby i wykazuje szacunek wobec potrzeb innych.
 4. Jest wrażliwy na drugiego człowieka, życzliwy i pomocny i zaangażowany społecznie.
 5. Zna zasady bezpieczeństwa oraz zdrowego stylu życia. Prezentuje postawę odpowiedzialności za środowisko naturalne.
 6. Ma poczucie własnej wartości, jest pozytywnie nastawiony do życia.
 7. Podejmuje regularny wysiłek wypełniania swoich obowiązków, jest wytrwały i zdyscyplinowany.
 8. Cechuje go aktywność i ciekawość poznawcza. Jest otwarty na nowe wyzwania.
 9. Roztropnie korzysta z narzędzi i zasobów cyfrowych.
 10. Ma poczucie tożsamości narodowej oraz kulturowej.

WIZJA ABSOLWENTA 8 klasy SP ZCBM

 1. Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą nauczania Kościoła Katolickiego i jest zaangażowany w osobistą relację z Bogiem.
 2. Prezentuje wysoki poziom kultury osobistej. Przestrzega zasad i norm społecznych.
 3. Buduje dobre relacje w klasie i grupie rówieśniczej. Jest zdolny do tworzenia przyjaźni.
 4. Wykazuje wrażliwość na potrzeby innych, angażuje się w akcje na rzecz potrzebujących.
 5. Dba o własne zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko naturalne.
 6. Planuje swoją przyszłość edukacyjną na podstawie własnych zainteresowań, zdolności i możliwości.
 7. W podejmowanych działaniach jest wytrwały, systematyczny, ambitny oraz kreatywny.
 8. Wykazuje emocje adekwatne do sytuacji. W sytuacjach trudnych potrafi szukać wsparcia i pomocy. Trudności i przeciwności traktuje jak wyzwania.
 9. Ma poczucie własnej wartości oraz jest uwrażliwiony na prawdę i dobro.
 10. Utożsamia się z dziedzictwem narodowym i kulturowym.
 11. Posiada podstawowe kompetencje międzykulturowe: podstawowe umiejętności komunikacyjne, znajomość tradycji i obyczajowości.
 12. Potrafi konstruktywnie spędzać wolny czas.
8 8 8 8
8 8 8  

NADANIE IMIENIA

biuletyn

sztandarSP

hymn

TROCHĘ HISTORII...

 

 BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

blogoslawienstwo blogo jp2
prosba pro prosba dyr jp2

bg

Adres

Szkoła Podstawowa
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
im.Franciszki Lechner
ul. Broniewskiego 13
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 829-24-09, 500 044 008 

 

 

Organ prowadzący

Prowincja Polska
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
ul. Pędzichów 16
31-152 Kraków
tel. +48 12 633 75 00

RODO

Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Julia Szablowska.

Administrator strony

Strona nie działa poprawnie zgłoś administratorowi: Agnieszka Danielec.