Uczniowie i ich Rodzice / Opiekunowie prawni

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych –
Uczniowie i ich Rodzice / Opiekunowie prawni  

Administrator 

Administratorem Państwa danych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Zgromadzenia Córek Bożej Miłości z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Broniewskiego 13, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowany przez Dyrektora (dalej: Zespół Szkół). 

Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwoniąc pod numer telefonu: 33 829 24 09.

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych – Julią Szablowską, pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel i podstawy przetwarzania 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty, a także przepisami wykonawczymi do ww. aktów prawnych, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a, g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO);

dane osobowe przetwarzane są w celach:

  • realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w przepisach wyżej wymienionych aktów prawnych oraz zadań zleconych takich, jak prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, prowadzenie zadań z zakresu opieki pielęgniarskiej, prowadzenie zajęć dodatkowych, realizacja zadań z zakresu BHP, wypożyczanie książek z biblioteki szkolnej, prowadzenie świetlicy szkolnej, itp.
  • związanych z udziałem ucznia w konkursach i zawodach organizowanych w Zespole Szkół i poza nim (na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego); 
  • publikacji wizerunku w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez Zespół Szkół w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół.

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Państwa danych będą: 

  • podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 
  • podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla Zespołu Szkół (w tym: dostawcy oprogramowania, obsługa informatyczna, obsługa IOD, podmioty świadczące usługi krawieckie, medyczne, prawne, archiwizacji i usuwania nośników danych, hostingu, organizatorzy zawodów, konkursów, olimpiad, wycieczek i eventów).

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do Zespołu Szkół lub do czasu wycofania zgody (w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody), a w każdym razie przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez Zespół Szkół.

Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. W celu uczęszczania ucznia do Zespołu Szkół są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez Administratora względem ucznia. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie
na realizację głównych zadań przez Administratora względem ucznia.

Nie podejmuje się decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.

Dane nie są przekazywane do krajów trzecich.

Adres

Szkoła Podstawowa
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
im.Franciszki Lechner
ul. Broniewskiego 13
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 829-24-09, 500 044 008 

 

 

Organ prowadzący

Prowincja Polska
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
ul. Pędzichów 16
31-152 Kraków
tel. +48 12 633 75 00

RODO

Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Julia Szablowska.

Administrator strony

Strona nie działa poprawnie zgłoś administratorowi: Agnieszka Danielec.