Pracownik administracji

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – Pracownik administracji 

Administrator 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach nawiązania stosunku pracy jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Zgromadzenia Córek Bożej Miłości z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Broniewskiego 13, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowany przez Dyrektora, jako pracodawcę. 

Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwoniąc pod numer telefonu: 33 829 24 09.

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych – Julią Szablowską, pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel i podstawy przetwarzania 

Zgodnie z art. 221 § 2 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO); pracodawca ma prawo żądać od pracownika, którego zdecydował się zatrudnić, podania, niezależnie od danych osobowych, które mógł od niego pozyskać w toku rekrutacji, także:

 • innych jego danych osobowych, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia jego dzieci, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez niego ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;
 • jego numeru PESEL;
 • innych danych osobowych niż pozyskane w procesie rekrutacji i wskazane wyżej, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów;
 • numeru rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • wykonywania umowy o pracę, w tym wykonywania obowiązków określonych w przepisach lub w zarządzeniach, planowania i organizacji pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do celów indywidualnego lub zbiorowego wykonywania praw i korzystania ze świadczeń związanych z zatrudnieniem, a także do celów zakończenia stosunku pracy; 
 • administrowania i zarządzania personelem w tym do zarządzania zadaniami, nieobecnościami;
 • zarządzania dokumentacją pracowniczą, w tym w szczególności aktami osobowymi Pracowników;
 • obliczania wynagrodzenia, premii i bonusów;
 • monitorowania działań Pracowników w miejscu pracy, w tym zgodności z zasadami oraz obowiązującymi przepisami BHP;
 • kierowania Pracowników na obowiązkowe badania lekarskie;
 • zarządzania zasobami informatycznymi;
 • zarządzania wszelkimi działaniami dyscyplinarnymi;
 • udzielania odpowiedzi na zapytania organów publicznych lub sądowych (np. Policji) lub żądania takich organów;
 •  przestrzegania wszelkich obowiązków prawnych nałożonych na Pracodawcę w stosunku do Pracowników.

Ponadto zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO dane osobowe będą przetwarzane w celach zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i mienia.

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Państwa danych będą:

 • ZUS, urzędy skarbowe, 
 • banki,
 • podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla Zespołu Szkół (w tym: dostawcy oprogramowania, obsługa informatyczna, obsługa IOD, podmioty świadczące usługi prawne, archiwizacji i usuwania nośników danych, hostingu),
 • podmioty współpracujące w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, świadczeń medycznych lub świadczeń dodatkowych,
 • podmioty wdrażające oprogramowanie,
 • podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, prokuratura, komornicy, organy regulacyjne i nadzorcze).

Okres przechowywania danych 

 • w zakresie danych przechowywanych w aktach osobowych - przez cały okres zatrudnienia, a po upływie tego czasu – przez 10 lub 50 lat po zakończeniu zatrudnienia (w zależności od terminu nawiązania stosunku pracy);
 • w zakresie pozostałych danych - przez okres zatrudnienia lub korzystania z dodatkowych świadczeń lub narzędzi;
 • przez okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych w celu umożliwienia Pracodawcy dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami; co do zasady jest to okres do 3 lat dla roszczeń pracowniczych;
 • przez okresy wymagane przez prawo, w szczególności przez regulacje podatkowe – przez okresy przedawnienia zobowiązań podatkowych - lub przepisy o rachunkowości; w większości przypadków są to okresy pięcioletnie;
 • w przypadku monitoringu wizyjnego dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 tygodni. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz innych przepisów, jest niezbędne do zawarcia umowy o pracę.

Nie podejmuje się decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.

Dane nie są przekazywane do krajów trzecich.

Adres

Szkoła Podstawowa
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
im.Franciszki Lechner
ul. Broniewskiego 13
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 829-24-09, 500 044 008 

 

 

Organ prowadzący

Prowincja Polska
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
ul. Pędzichów 16
31-152 Kraków
tel. +48 12 633 75 00

RODO

Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Julia Szablowska.

Administrator strony

Strona nie działa poprawnie zgłoś administratorowi: Agnieszka Danielec.