Regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2023/20244

 

Regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych z:
1 Języka Polskiego Regulamin
pdf
Załączniki
pdf
2 Matematyki Regulamin
pdf
Załączniki
pdf
3 Historii Regulamin
pdf
Załączniki
pdf
4 Biologii Regulamin
pdf
Załączniki
pdf
5 Chemii Regulamin
pdf
Załączniki
pdf
6 Fizyki Regulamin
pdf
Załączniki
pdf
7 Geografii Regulamin
pdf
Załączniki
pdf
8 Języka Angielskiego Regulamin
pdf
Załączniki
pdf
9 Języka Niemieckiego  Regulamin
pdf
Załączniki
pdf
10 Języka Francuskiego Regulamin
pdf
Załączniki
pdf
11 Język Hiszpańskiego Regulamin
pdf
Załączniki
pdf
12 Język Rosyjskiego Regulamin
pdf
Załączniki
pdf

terminy

 Za organizację Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych odpowiada Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz niżej wymienione placówki doskonalenia nauczycieli:

 

placówka doskonalenia nauczycieli

organizator Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z

strona www

RODN „WOM” w Bielsku-Białej

Matematyki 

Języka Niemieckiego 

Chemii

www.wombb.edu.pl

RODN„WOM” w Częstochowie

Języka Polskiego  

Biologii

www.womczest.edu.pl

 

RODN „WOM” w Katowicach

 

Języka Angielskiego 

Historii 

Fizyki

Języka Hiszpańskiego

www.womkat.edu.pl

 

RODN „WOM” w Rybniku

Geografii

Języka Francuskiego

Języka Rosyjskiego

www.wom.edu.pl

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów w Szkole Podstawowej

w roku szkolnym 2023/2024 - Semestr I

 

Nauczyciel prowadzący

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Godzina

Nr sali

Beata Bakalarska

Koło artystyczne dla klas 4-8  poniedziałek 13:45- 14:30 5

Klaudia Wygaś

Robotyka i programowanie - laboltoria poniedziałek 7:15-8:00 18

Sławomir Błachut

Sks dla klas 4-8  czwartek 16:00-17:00 Sala gimnastycz. 

Iwona Adamaszek

Koło j. angielskiego dla kl. 5  Piątek 13:45-14:30 1

Anna Wiśniewska

Koło muzyczne piątek 7:20-8:00 6

Anna Wiśniewska

Koło Montessori Poniedziałek,  środa 7:30- 8:00 6

Aneta Gut-Sulima

Koło fizyczne kl.7-8 poniedziałek 14:30-15:15 11

Anna Galar

Koło historyczne środa 7:20-7:55 2

Joanna Then

Koło chemiczne kl. 7-8 czwartek 8:00-8:45 2

Marzena Gruzło

Koło biologiczne poniedziałek 14:40-15:25 12

Anna Górecka

Koło polonistyczne dla kl. 8 czwartek 8:00-8:45 10

Beata Bakalarska

Koło Tropicieli dla kl. 1  poniedziałek 7:30-8:00 8

Anna Tkocz

Koło geograficzne czwartek 8:00- 8:45 12

Beata Bakalarska

Koło Lego land dla kl. 1 Piątek 7:30-8:00 8

Jadwiga Flank-Migdał

Myśl logicznie, działaj praktycznie wtorek 13:45-14:30 1

Klaudia Wygaś

Koło medialne dla kl. 8 SP – III LO Online do ustalenia 18

Aleksander Trojak

Zajęcia ruchowe dla klasy 3  poniedziałek 11:50-12:35 Mała SG

Aleksander Trojak

Zajęcia ruchowe dla klasy 1  wtorek 12:50-13:35 Duża SG

Aleksander Trojak

Zajęcia ruchowe dla klasy 2  środa 11:50-12:35 Duża SG

 

 

 

Zajęcia wyrównawcze w Szkole Podstawowej

w roku szkolnym 2023/2024 - Semestr I

 

Nauczyciel prowadzący

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Godzina

Nr sali

Beata Bakalarska

Zajęcia wyrównawcze poniedziałek 7:30-8:00  8

Anna Wiśniewska

Zajęcia wyrównawcze Wtorek/czwartek 7:30-8:00  6

Anna Boronowska-Dębsk

Zajęcia wyrównawcze Środa 7:30-8:00  1

Anna Boronowska-Dębsk

Zajęcia wyrównawcze Czwartek 8:55-9:40 4

Agata Giczala - Naróg

Zajęcia wyrównawcze Środa 14:35-15:10 3

Anna Tkocz

Zajęcia wyrównawcze Piątek 7:05-8:00 13

Jadwiga Flank -Migdał

Zajęcia wyrównawcze Poniedziałek /środa co 2 tygodnie 14:35-15:20 13

Anna Galar

konsultacje wtorek 7:05-7:50 5

 

 

 

Informacje ogólne

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. W 2022 r. – podobnie jak w zeszłym roku – egzamin ósmoklasisty będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych. 

Po raz pierwszy egzamin został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

 • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
 • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 • Przebieg egzaminu ósmoklasisty

  Egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

  Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

  Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

  Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

 • Zadania na egzaminie ósmoklasisty

  W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

  Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów (dostępne są aneksy do tych informatorów obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022), w przykładowych arkuszach egzaminacyjnych, w arkuszach z egzaminów próbnych, w zestawach powtórzeniowych zadań egzaminacyjnych oraz w arkuszach wykorzystanych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019-2021.

 • Wyniki i zaświadczenia

  W 2022 r. uczniowie poznają swoje wyniki 1 lipca, natomiast 8 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

  Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

  Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

  Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

  Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

 • Informacje dodatkowe

  EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W JĘZYKU MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ ‎I JĘZYKU REGIONALNYM

  Uczniowie szkół lub oddziałów, w których zajęcia są prowadzone w języku mniejszości ‎narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, rozwiązują zadania ‎z matematyki w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości ‎etnicznej lub w języku regionalnym. Stosowną deklarację rodzice (prawni opiekunowie) ‎ucznia składają do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.‎

  EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

  Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Osoby ‎pełnoletnie składają taką deklarację samodzielnie.‎

  UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW

  Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad  lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

  ‎UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

  Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy), przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

  Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z j. polskiego: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/aneks/Aneks_2022_j%C4%99zyk%20polski_E8_standardowy.pdf

  Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z matematyki: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/aneks/Aneks_2022_matematyka_E8_standardowy.pdf

  Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z j. angielskiego: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/aneks/Aneks_P1_angielski_2021.pdf

 • Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

   W terminie głównym

   język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00

   matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00

   język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00

   W terminie dodatkowym

   język polski – 13 czerwca 2021 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

   matematyka – 14 czerwca 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00

   język obcy nowożytny – 15 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00

 

Wszystkie potrzebne informacje są dostępne na stronie: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

 

Informacje ogólne


Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, żekażdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
Egzamin pełni dwie zasadnicze funkcje:

 • określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia;
 • zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

 • Wymagania na egzaminie ósmoklasisty

  W 2021 r. egzaminy: ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

  polski

  matma

  jezyk

  Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 

 • Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

   W terminie głównym

   język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00

   matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00

   język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

   W terminie dodatkowym

   język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00

   matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

   język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

 • Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

  W 2021 r. egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

  Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

   

  Przebieg egzaminu

  Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność;

  Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

  Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu;

  W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej;

  Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych;

  W przypadku:

  • stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub
  • zakłócania przebiegu egzaminu, lub
  • wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE

  egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony.

  Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu może nastąpić:                          

  podczas egzaminu (decyzja przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego), jeżeli uczeń:

  • rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie,
  • wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej,
  • wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione w komunikacie dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych,
  • zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom;

  po egzaminie (decyzja dyrektora OKE lub CKE), jeżeli podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie przez ucznia zadania lub zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności w przypadku stwierdzenia występowania w pracy ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na:

  • udostępnianie rozwiązań innemu uczniowi,
  • korzystanie z rozwiązań dokonanych przez innego ucznia,
  • korzystanie podczas egzaminu z niedozwolonych materiałów, np. przepisanie fragmentu pracy z podręcznika lub opracowania, witryny internetowej,
  • skopiowaniu fragmentu tekstu zawartego w ararkuszu egzaminacyjnym.    

  Skutki unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu:

  • w terminie głównym - koniecznością przystąpienia do egzaminu z tego przedmiotu w terminie dodatkowym;
  • w terminie dodatkowym - uzyskaniem wyniku "0%" z tego przedmiotu.

  Jeżeli - zdaniem ucznia lub jego rodziców - w trakcie egzaminu nie były przestrzegane przepisy dotyczące jego przeprowadzenia, uczeń lub jego rodzice mogą w terminie 2 dni roboczych od dnia egzaminu z danego przedmiotu zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

  Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do swojej sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez nią zaświadczenia/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu.

  Do każdego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty został przygotowany informator zawierający opis egzaminu z danego przedmiotu oraz przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami. Informacje można uzyskać pod adresem: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/


  W trakcie egzaminu

  Przewodniczący zespołu nadzorującego razem z przedstawicielem uczniów przenosi materiały egzaminacyjne do odpowiedniej sali egzaminacyjnej
   
  O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików, przy których będą pracować
   
  W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej
   
  W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali.
   
  Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje
   
  Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu nadzorującego informuje ich o zasadach zachowania się podczas egzaminu ósmoklasisty
  • o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie     poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi)
  • o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy.
  • Następnie – nie wcześniej niż o godzinie określonej w komunikacie o harmonogramie – członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne oraz naklejki przygotowane przez OKE. Naklejki mogą również zostać przekazane zdającym przy losowaniu miejsc.

  Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających:

  • o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego,
  • o sprawdzeniu kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz egzaminacyjny zawiera (a) zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz (b) kartę odpowiedzi
  • o sprawdzeniu, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony
  • o sprawdzeniu poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE.

  Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny z arkuszy rezerwowych.  

  Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania, przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, faktyczny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym.

  Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (spóźnienie odnotowuje się w protokole )

  Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. 

  Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym:

  • informuje zdających o zakończeniu pracy
  • wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie)
  • poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów
  • poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.

  Następnie sprawdzają, czy wszyscy uczniowie nanieśli odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

  Jest to szczególnie ważne, ponieważ do sczytania w okręgowej komisji egzaminacyjnej wykorzystywane są wyłącznie karty odpowiedzi.  

  Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego – w obecności zdających – zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych oraz karty odpowiedzi i sprawdzają kompletność materiałów.

  Następnie przewodniczący zezwala zdającym z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych, na opuszczenie sali.

  W przypadku:

  • stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia
  • wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach
  • zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom – przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu. Informację o przerwaniu i unieważnieniu zamieszcza się w protokole przebiegu egzaminu
  Rodzice/opiekunowie mają możliwość wglądu do sprawdzonej  i ocenionej pracy.

 

Wszystkie potrzebne informacje są dostępne na stronie: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

 

Podsumowanie 
wyników egzaminu ósmoklasisty 2019/2020
SP ZCBM w Bielsku - Białej

 

Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony w dniach 16 – 18.06.2020 r.

 

Z jednej klasy 8a łącznie było 32 zdających.

 

Egzamin ósmoklasisty składał się z trzech części:

- język polski - max. 50 punktów

- matematyka – max.  30 punktów

- język obcy nowożytny – max. 60 punktów

 

Język polski

Matematyka

Język obcy nowożytny (angielski)

Średnia szkoły w [%]

2018/2019

78

86

91

stanin

9

9

9

Miejsce w BB w 2018/2019

1

1

5

 

Wysoki wynik egzaminu ósmoklasisty uplasował ósmoklasistów Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w ścisłej czołówce województwa śląskiego w staninie 9  -  z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego.

 

I.                    JĘZYK POLSKI (max. 50 pkt.)       Liczba zdających  – 32

Tabela 1. Ósmoklasiści ZCBM zajęli 1. miejsce w B-B.

Lp.

Nazwa szkoły

Miejscowość

Liczba zdających

Średnia [%]

1

ZCBM

Bielsko - Biała

32

76

Nasi ósmoklasiści z języka polskiego w mieście Bielsku – Białej osiągnęli wynik  1. co do wielkości -  76%, średni wynik dla miasta Bielsko – Biała wynosi 61,41%

 W województwie na 1214 szkół osiągnęli oni wynik 11.

 

 JP 2020

 

II.                  MATEMATYKA (max. 30 pkt.)    Liczba zdających  – 32

 Tabela 2. Ósmoklasiści ZCBM zajęli 1. miejsce w B-B.

Lp.

Nazwa szkoły

Miejscowość

Liczba zdających

Średnia [%]

1

ZCBM

Bielsko - Biała

32

86

Nasi ósmoklasiści z matematyki w mieście Bielsku – Białej osiągnęli 1. co do wielkości -  86,13%, średni wynik dla miasta Bielsko – Biała wynosi 53,52%.

 W województwie na 1214 szkół osiągnęli oni wynik 2.

M 2020

 

III.                JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY (ANGIELSKI) (max. 60 pkt.)           Liczba zdających  – 32

 Tabela 3. Ósmoklasiści ZCBM zajęli 5. miejsce w B-B.

Lp.

Nazwa szkoły

Miejscowość

Średnia [%]

1

KOPALIŃSKI

Bielsko - Biała

94

2

WALDORF

Bielsko - Biała

92,5

3

AKADEMIA ŻAKÓW

Bielsko - Biała

92,17

4

OXFORD

Bielsko - Biała

91,28

5

ZCBM

Bielsko - Biała

90,63

Nasi ósmoklasiści z języka angielskiego w mieście Bielsku – Białej osiągnęli wynik  5. co do wielkości -  91%, średni wynik dla miasta Bielsko – Biała wynosi 62,95%.

 W województwie na 1214 szkół osiągnęli oni wynik 15.

JA 2020

 

Opracowała: Joanna Pyka

 

Konkursy w roku szkolnym 2019/2020

Rodzaj Konkursu/Olimpiady

Termin

Odpowiedzialny

OMJ - Olimpiada Matematyczna Juniorów

wrzesień, listopad 2019

mgr Barbara Hańderek-Kurcz 

Festiwal Piosenki Religijnej "Strefa Chwały" w Żywcu

08.10.2019

mgr Tomasz Wiatrowski 

Międzynarodowy Ekumeniczny Konkurs Biblijny Jonasz

grudzień 2019, luty 2020

s. mgr Joanna Tomczyk 

Olimpiada szkolna OLIMPUS - j. angielski (kl. 7)

1) 6.11.2019; 2) 25.11.2019

mgr Katarzyna Gucwa 

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

listopad 2019

mgr Tomasz Wiatrowski 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki

listopad 2019 mgr Barbara Hańderek-Kurcz 

Olimpiada szkolna OLIMPUS

listopad 2019

s. lic. Agata Warchoł 

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo-Planeta”

listopad 2019

mgr Anna Tkocz

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Biologii

listopad 2019 mgr Marzena Gruzło 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki

listopad 2019 mgr Aneta Gut-Sulima 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii

listopad 2019 mgr Patrycja Chudy 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z J. Niemieckiego

listopad 2019 mgr Agata Giczala-Naróg 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z J. Polskiego

listopad 2019 mgr Anna Dzida 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z J. Angielskiego

listopad 2019 mgr Chorąży Anna

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii

listopad 2019 mgr Anna Tkocz

Olimpiada szkolna OLIMPUS mitologiczna

listopad 2019

mgr Anna Dzida

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy EDI (Pinguin, Panda)

listopad 2019

mgr Chudy Patrycja

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy EDI (Pinguin, Panda)

listopad 2019/kwiecień 2020

mgr Chorąży Anna

Konkurs Matematyczy o Puchar Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej

grudzień 2019

mgr Barbara Hańderek-Kurcz 

Wojewódzki Konkurs Biblijny

październik, listopad 2019, luty 2020 

s. mgr Joanna Tomczyk 

Konkurs języka angielskiego dla szkół ponadgimnazjalnych organizowanego przez ZSO im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej

grudzień 2019/luty, marzec 2020

mgr  Anna Chorąży

Olimpiada szkolna OLIMPUSEK- sesja zimowa

styczeń 2020

mgr Bakalarska Beata,
mgr Anna Rączka 

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKO-PLANETA

styczeń 2020 (prace), marzec 2020 test

mgr Marzena Gruzło 

Ogólnopolski Konkurs Fizyczny "LWIĄTKO"

luty 2020

mgr Aneta Gut-Sulima 

Międzyszkolny konkurs dla 7 i 8 klas

luty-kwiecień 2020

mgr Anna Chorąży

Olimpiada szkolna OLIMPUS- WF

marzec 2020

mgr Sławomir Błachut,
mgr Katarzyna Łoboz 

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

marzec 2020

mgr Katarzyna Błachut 

Olimpiada szkolna OLIMPUSEK - sesja wiosenna

marzec 2020 mgr Bakalarska Beata,
mgr Anna Rączka 

Ogólnopolski Konkurs "Orzeł Języka Angielskiego" (kl 2-3)

marzec 2020 mgr Anna Gach 

Konkurs talentów

marzec 2020 mgr Iwona Pala-Legutko 

Konkurs – Mistrz Języka angielskiego i niemieckiego

maj 2020

mgr Agata Giczala-Naróg 

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX

3 marzec 2020 mgr Anna Chorąży 

 

Podsumowanie 
wyników egzaminu ósmoklasisty 2018/2019
SP ZCBM w Bielsku - Białej

 

 Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony w dniach 15 – 17.04.2019 r.

Z jednej klasy 8a łącznie było 29 zdających.

 

Egzamin ósmoklasisty składał się z trzech części:

- język polski - max. 50 punktów

- matematyka – max. 30 punktów

- język obcy nowożytny – max. 60 punktów

 

WYNIKI NASZEJ SZKOŁY W ROKU 2018/19

  Język polski Matematyka Język obcy nowożytny (angielski)
Średnia szkoły w [%]2018/2019 82 86 94
stanin 9 9 9
Miejsce w BB w 2018/2019 1 1 2

Wysoki wynik egzaminu ósmoklasisty uplasował ósmoklasistów Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w ścisłej czołówce województwa śląskiego w staninie 9  -  z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego.


I.                    JĘZYK POLSKI (max. 50 pkt.)       Liczba zdających  – 29

Tabela 1. Ósmoklasiści ZCBM zajęli 1. miejsce w B-B.

Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Liczba zdających Średnia [%]
1 SP ZCBM Bielsko - Biała 29 82

Nasi ósmoklasiści z języka polskiego w mieście Bielsku – Białej osiągnęli wynik  1. co do wielkości -  82%, średni wynik dla miasta Bielsko – Biała wynosi 65,93%

W województwie na 1203 szkoły - osiągnęli oni wynik 21.

 JP 2019


II.                  MATEMATYKA (max. 30 pkt.)    Liczba zdających  – 29

Tabela 2. Ósmoklasiści ZCBM zajęli 1. miejsce w B-B.

Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Liczba zdających Średnia [%]
1 SP ZCBM Bielsko - Biała 29 86

Nasi ósmoklasiści z matematyki w mieście Bielsku – Białej osiągnęli 1. co do wielkości -  86,11%, średni wynik dla miasta Bielsko – Biała wynosi 50,44%.

W województwie na 1203 szkoły osiągnęli oni wynik 1.

M 2019


III.                JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY (ANGIELSKI) (max. 60 pkt.)           Liczba zdających  – 29

Tabela 3. Ósmoklasiści ZCBM zajęli 2. miejsce w B-B.

Lp. Nazwa szkoły Miejscowość Średnia [%]
1 Szkoła Dwujęzyczna Bielsko - Biała 94,11
2 SP ZCBM Bielsko - Biała 94

Nasi ósmoklasiści z języka angielskiego w mieście Bielsku – Białej osiągnęli wynik  2. co do wielkości -  94%, średni wynik dla miasta Bielsko – Biała wynosi 66,27%.

W województwie na 1203 szkoły osiągnęli oni wynik 7.

JA 2019

Opracowała: Joanna Pyka

 

bg

Adres

Szkoła Podstawowa
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
im.Franciszki Lechner
ul. Broniewskiego 13
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 829-24-09, 500 044 008 

 

 

Organ prowadzący

Prowincja Polska
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
ul. Pędzichów 16
31-152 Kraków
tel. +48 12 633 75 00

RODO

Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Julia Szablowska.

Administrator strony

Strona nie działa poprawnie zgłoś administratorowi: Agnieszka Danielec.