Czytany 2246 razy
Czytany 2076 razy
Czytany 2015 razy

Przyjęcia do klasy 1 SP 2024/2025 Wyróżniony

 

Drodzy Rodzice!

W oparciu o misję szkoły i wizję absolwenta oraz analizując dotychczasowe doświadczenia z zakresu rekrutacji pragniemy podkreślić, że zależy nam na spójnym systemie wartości opartym na Ewangelii i nauczaniu Kościoła katolickiego, który będzie realizowany zarówno w szkole, jak i środowisku domowym. Ceniąc więzi rodzinne przyznajemy dodatkowy punkt, gdy rodzeństwo obecnie uczy się w naszej szkole oraz gdy rodzic lub prawny opiekun jest pracownikiem albo absolwentem naszej szkoły. Chcemy utrzymać wysoki poziom nauczania, dlatego zależy nam na stworzeniu zespołu klasowego, który będzie prezentował wyrównany poziom. Stąd też szczególną uwagę będziemy zwracać na możliwości poznawczo-manualne oraz społeczno-emocjonalne dziecka, które warunkują sukces edukacyjny i relacyjny.

Zespół ds. rekrutacji SP ZCBM


Regulamin rekrutacji do klasy I

Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości

im. Franciszki Lechner w Bielsku-Białej

na rok szkolny 2024/2025

 

§ 1

1. Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner w Bielsku-Białej jest szkołą publiczną, której organem prowadzącym jest Zgromadzenie Córek Bożej Miłości.  Szkoła nie jest placówką rejonową. Przyjmuje dzieci z terenu gminy i okolic.

2. Możliwość przyjęcia do Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner w Bielsku-Białej na rok szkolny 2024/2025 mają dzieci 7-letnie z rocznika 2017.

3. Rekrutacja przebiega dwutorowo:

a) spotkanie rodziców z dyrektorem szkoły;

b) spotkanie dziecka z przedstawicielami Szkolnego Zespołu Psychologiczno-Pedagogicznego.

4. Punktacja odpowiadająca poszczególnym kryteriom jest następująca: 

1. Podczas spotkania ze Szkolnym Zespołem Psychologiczno-Pedagogicznym dziecko może uzyskać maksymalnie 50 punktów wykonując zadania z poszczególnych obszarów:

1) duża motoryka,

2) mała motoryka,

3) percepcja wzrokowa i orientacja przestrzenna,

4) percepcja słuchowa,

5) analiza i synteza wyrazowa,

6) operacje myślowe,

7) umiejętności komunikacyjne,

8) umiejętności społeczno-emocjonalne.

2. Kandydat może otrzymać maksymalnie 3 dodatkowe punkty, po jednym punkcie, gdy:

1) uczęszcza do katolickiego przedszkola;

2) rodzeństwo obecnie uczy się w ZSO ZCBM;

3) rodzic (opiekun prawny) kandydata jest pracownikiem albo absolwentem naszej szkoły. 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, pierwszeństwo ma:

1) kandydat, który ma rodzeństwo uczęszczające obecnie do szkoły prowadzonej przez Zgromadzenie Córek Bożej Miłości,

2) kandydat, który jest dzieckiem osieroconym,

3) kandydat, który wychowuje się w rodzinie wielodzietnej.

5. W trakcie procesu rekrutacyjnego (która kończy się ogłoszeniem listy przyjętych uczniów) nie informujemy rodziców o uzyskanych przez dziecko wynikach.

6. Planowane jest utworzenie klasy pierwszej do maksymalnie 25 uczniów.

7. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor.

 

§ 2

Szczegółowy terminarz rekrutacji jest następujący:

Data

Wydarzenie

od 22 stycznia do 16 lutego 2024 r.

Zgłoszenie do szkoły i złożenie wniosku o przyjęcie ucznia do szkoły (do pobrania ze strony internetowej szkoły).

Umawianie spotkań na rozmowę z Komisją Rekrutacyjną (Na rozmowę należy umawiać się telefonicznie dzwoniąc do sekretariatu szkoły: 33/ 829 24 09).

poniedziałki, środy, czwartki i piątki godz.14.00-16.40

Spotkanie dyrektora/wicedyrektora, Szkolnego Zespołu Psychologiczno-Pedagogicznego z dzieckiem i z rodzicami.

11 marca 2024 r., godzina 12:00

Ogłoszenie listy przyjętych kandydatów. Informacja o zakończeniu rekrutacji i lista przyjętych uczniów będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń na parterze w budynku szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.

do 15 marca 2024 r., godzina 12:00

Potwierdzenie woli uczęszczania do Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner w Bielsku-Białej przez dostarczenie:

1)  2 zdjęć legitymacyjnych, opisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem,

2)  Deklaracji dla Rodziców (do pobrania ze strony internetowej szkoły),

3)  Aktualnej diagnozy przedszkola o gotowości szkolnej dziecka (donieść po otrzymaniu w placówce przedszkolnej).

 

 Zatwierdził Dyrektor w dniu 26 stycznia 2024 r.

 

 

 

2023 rekrutacjaSP 2 2023 rekrutacjaSP 2b

 

 

bg

Adres

Szkoła Podstawowa
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
im.Franciszki Lechner
ul. Broniewskiego 13
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 829-24-09, 500 044 008 

 

 

Organ prowadzący

Prowincja Polska
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
ul. Pędzichów 16
31-152 Kraków
tel. +48 12 633 75 00

RODO

Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Julia Szablowska.

Administrator strony

Strona nie działa poprawnie zgłoś administratorowi: Agnieszka Danielec.