W ramach edukacji regionalnej, 24 września, uczniowie klasy 2 SP wzięli udział w warsztatach edukacyjnych w Starej Fabryce, pt. ,,Tkanie w koło na wesoło".  Dzieci wysłuchały pogadanki na temat zmian w bielskiej branży włókienniczej – od rewolucji przemysłowej do przemiany ustrojowej. Uczniowie mieli też możliwość obejrzenia ekspozycji włókienniczej, czyli starej, pełnowydziałowej fabryki, gdzie zobaczyli różnorodne krosna i inne maszyny stosowane w włókiennictwie. Poznali wszystkie etapy powstania sukna. 

Wiedzę zdobytą podczas spaceru po fabryce drugoklasiści wykorzystali podczas części warsztatowej. Każdy uczeń wykonał swoją pracę tkacką -    z wykorzystaniem tekturowego koła, nici wątku i osnowy oraz kolorowych skrawków.  Na zakończenie warsztatów każdemu młodemu sukiennikowi nadano tytuł mistrza tkackiego.

Do zobaczenia na kolejnych warsztatach :)

Uczniowie najstarszych klas szkoły podstawowej rozpoczęli wrzesień fizycznym akcentem. Już w drugim tygodniu nauki - 13 września - klasy 7 i 8 pojechały do Katowic, by wziąć udział w zajęciach prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w ramach corocznej akcji "Osobliwości Świata Fizyki". Podczas XXXV edycji tego wydarzenia mieli okazję wysłuchać dwóch wykładów oraz obejrzeć ciekawe doświadczenia. Spotkania zatytułowane "Pod napięciem" oraz "Ogień-wróg czy przyjaciel?" przybliżyły uczniom niektóre zagadnienia ze świata fizyki. Dowiedzieli się między innymi, jakie wyładowania towarzyszą nam na co dzień, jakie prawa rządzą światem ładunków elektrycznych oraz jak radzić sobie z ogniem. Kolejny raz przekonali się, że nauka może być równocześnie dobrą zabawą!

 

Jak co roku – zgodnie z tradycją – nowy rok szkolny zainaugurowało poranne spotkanie z wychowawcami i zdjęcia klasowe, a następnie uroczysta Msza Święta w kościele pw. Opatrzności Bożej. Na Eucharystii podziękowaliśmy Bogu za szczęśliwy powrót z wakacji oraz prosiliśmy o błogosławieństwo Boże i wszelkie łaski dla całej wspólnoty szkolnej. 

Regulamin świetlicy szkolnej

w Szkole Podstawowej ZCBM im. Franciszki Lechner w Bielsku-Białej

Zadaniem głównym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zajęciach lekcyjnych, uwzględniającej potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne (zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe, Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.).

 

CELE DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY

 

1.      Organizowanie pomocy w nauce (przy współpracy z nauczycielami i wychowawcami) i tworzenie warunków do nauki własnej uczniów oraz przyzwyczajanie ich do samodzielnej pracy umysłowej.

2.      Organizowanie w miarę możliwości gier i zabaw ruchowych i innych form kultury fizycznej zarówno w pomieszczeniach, jak i na wolnym powietrzu w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju fizycznego dziecka.

3.      Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizację stosownych zajęć w tym zakresie, pobudzanie ciekawości poznawczej uczniów.

4.      Wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami w czasie wolnym.

5.      Wdrażanie do samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań i organizacji wolnego czasu.

6.      Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

7.      Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

8.      Organizowanie rozrywki indywidualnej i zbiorowej oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.

 

DOKUMENTACJA ŚWIETLICY

 

1.      Regulaminy świetlicy szkolnej.

2.      Roczny plan pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej świetlicy szkolnej.

3.      Elektroniczny dziennik zajęć, w którym odnotowywana jest obecność ucznió, tematyka zajęć i uwagi o zachowaniu wychowanków.

4.      Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

5.      Ramowy rozkład dnia świetlicy szkolnej.

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 

1.      W świetlicy organizowane są programowe i dowolne, grupowe i indywidualne zajęcia pod opieką wychowawcy.

2.      Zajęcia na świetlicy odbywają się wg ramowego rozkładu dnia w godz. od 6.50 do 8.20 oraz od 12.25 do 16.30.

3.      Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów prawnych) dziecka przez wypełnienie Karty Zgłoszenia Dziecka i złożenie jej u wychowawcy świetlicy nie później niż do 14 września.

4.      Kwalifikacji ucznia do świetlicy dokonuje szkolony zespół nauczycieli ds. świetlicy.

5.      W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z klas 1-3, których oboje rodziców pracują, i te, które dojeżdżają do szkoły z innych dzielnic miasta lub innych miejscowości.

6.      Grupa świetlicowa może liczyć maksymalnie 25 uczniów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 691).

7.      Dzieci przebywają na świetlicy przed i po zajęciach lekcyjnych oraz z powodu innych okoliczności wymagających zapewnienia im opieki.

8.      Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku:

·         samodzielnego wyjścia dziecka do domu;

·         odbierania dzieci przez inne osoby niż rodzic (opiekun prawny); upoważnienia rodziców są przechowywane w dokumentacji wychowawcy świetlicy.

9.      W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy do godziny 16.35 oraz braku kontaktu z jego rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (Policja).

10.  W uzasadnionych przypadkach zachowania zagrażającego życiu i zdrowiu własnemu lub innych oraz notorycznego sprawiania trudności wychowawczych, uniemożliwiających prowadzenie zajęć  zespół nauczycieli ds. świetlicy  w porozumieniu z Dyrekcją może karnie usunąć ucznia ze świetlicy.

11.  Uczeń przestaje być wychowankiem świetlicy w sytuacji pisemnej deklaracji rodziców, niezłożenia podania o przyjęcie na nowy rok szkolny oraz w przypadku dyscyplinarnego usunięcia go ze świetlicy.

12.  Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, na boisku szkolnym lub placu zabaw, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWAWCY

 

1.      Wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo wychowanków od chwili zgłoszenia się dziecka do świetlicy do chwili rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz po zakończeniu przerwy po ostatniej lekcji do czasu ich przekazania rodzicom.

2.      Wychowawca zezwala uczniom przejść na lekcje równo z dzwonkiem ogłaszającym przerwę przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

3.      Wychowawca świetlicy ma obowiązek informować wychowawcę klasowego o zachowaniu uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania uczniów.

4.      Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców (opiekunów prawnych) o problemach mających miejsce podczas zajęć na świetlicy.

5.      W przypadku zaistnienia wypadku, któremu ulegnie wychowanek, należy niezwłocznie:

·         poinformować o wypadku Dyrektora szkoły,

·         zawiadomienie pielęgniarkę szkolną (pogotowie ratunkowe – w uzasadnionych przypadkach),

·         zawiadomić rodziców o wypadku i stanie zdrowia dziecka.

6.      Wychowawca świetlicy nie odpowiada za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły w czasie, kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej.

7.      Wychowawca klasy, wystawiając ocenę z zachowania uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego na zajęcia do świetlicy.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

 

1.      Rodzice współpracują w procesie wychowawczo-opiekuńczym, któremu podlega ich dziecko.

2.      Rodzic, opiekun, lub osoba upoważniona osobiście odbiera dziecko ze świetlicy. Nie można wywoływać dziecka przez telefon, umawiać się z nim przed szkołą. Nie ma możliwości telefonicznego zwalniania dziecka ze świetlicy w celu samodzielnego udania się do samochodu rodzica/opiekuna.

3.      Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy, oraz za dziecko, które opuściło świetlicę lub teren szkoły.

4.      Rodzice zobowiązani są przestrzegać wcześniej zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w świetlicy oraz jego odbioru do godziny zakończenia zajęć. W przypadku notorycznego nieprzestrzegania godzin odbioru, uczeń może zostać usunięty z listy osób uczęszczających na świetlicę szkolną.

5.      Rodzic ma obowiązek potwierdzić w formie pisemnej samodzielny powrót dziecka do domu lub odebranie go przez osoby upoważnione, jeśli nie jest to ujęte w Karcie zgłoszenia dziecka. Samodzielny powrót jest możliwy, jeśli rodzic wyrazi swoją pisemną zgodę, a dziecko ukończyło 7. rok życia. Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru wychowawcy świetlicy. Osoba upoważniona do odbioru dziecka musi być pełnoletnia.

6.      Po zakończeniu zajęć świetlicowych rodzice ponoszą odpowiedzialność za nieodebrane dziecko.

7.      W uzasadnionych przypadkach, gdy zachodzi podejrzenie, że rodzic bądź osoba upoważniona do odbioru dziecka znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych lub jej zachowanie mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa dziecka, wychowawca świetlicy ma prawo odmówić wydania dziecka i skontaktować się z inna osobą upoważnioną do jego odbioru.

8.      Za szkody materialne powstałe w wyniku nieprzestrzegania przez dziecko regulaminu świetlicy koszty ponoszą rodzice.

9.      Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka zobowiązani są powiadomić wychowawcę świetlicy o zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacjach, które mogą mieć wpływ  na  bezpieczeństwo  i  funkcjonowanie  dziecka  w  szkole  (choroby, alergie, orzeczenia poradni itp.).

 

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKA

 

1.      Wychowanek ma prawo do właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej (zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego).

2.      Wychowanek ma prawo korzystania z pomieszczeń świetlicowych, boiska szkolnego i placu zabaw, do korzystania z materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek, gier i sprzętu sportowego wg zasad ustalonych kontraktem świetlicowym.

3.      Wychowanek po wejściu do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela.

4.      Wychowanek ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym oddaleniu się.

5.      Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.

6.      Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.

7.      W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń multimedialnych przyniesionych z domu, poza przypadkiem koniecznego kontaktu z rodzicem, za zgodą wychowawcy.

8.      Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone przez dzieci do świetlicy szkolnej.

9.      Wychowanek ma obowiązek stosować się do ramowego rozkładu dnia obowiązującego w świetlicy, regulaminu i kontraktu świetlicowego.

 

NAGRODY I KARY

 

1.      Nagrody:

·         Wyróżnienie słowne przez wychowawcę świetlicy.

·         Pochwała w formie pisemnej do dzienniczka ucznia (kl.1-3).

·         Pochwała w formie pisemnej do dziennika elektronicznego.

2.      Kary:

·         Upomnienie przez wychowawcę świetlicy w formie pisemnej do dzienniczka ucznia i dziennika elektronicznego.

·         Zawieszenie w prawach uczestnika świetlicy (określane indywidualnie wobec dziecka).

·         Usunięcie ze świetlicy w porozumieniu z Dyrektorem szkoły, wychowawcą klasy i pedagogiem.

Spotkanie integracyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej z wychowawcami odbędzie się:

klasa 7 - 27.08 - wtorek godz.17.00 sala 2 (parter)

klasa 4 - 28.08 - środa godz. 17.00 sala 3 (parter)

Spotkanie dla klasy 1 będzie w późniejszym terminie.

Przed spotkaniami od godziny 15.00 będzie można odebrać mundurki szkolne, również dla klasy 1, w sali 4 (świetlica - parter).

Zapraszamy :)

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

dla Szkoły Podstawowej  ZCBM im. Franciszki Lechner

na rok 2019/2020

Lp.

Przedmiot

Klasa

Tytuł podręcznika

Ćwiczenia

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

1.    

Religia

(do zakupu przez rodzica)

1 klasa

Żyjemy w Bożym świecie. Podręcznik do religii

-

D. Kurpiński, J. Snopek. Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak

Jedność, Kielsce

AZ-11-01/12-KI-1/12

2.    

Edukacja wczesnoszkolna

(zapewnia szkoła)

1 klasa

Nowi Tropiciele 1

Nowi Tropiciele, karty ćwiczeń

J.Dymarska, J.Hanisz, M.Kołaczyńska, B.Nadarzyńska

WSiP

815/1/2017

3.    

J. angielski

(zapewnia szkoła)

1 klasa

Bugs Team 1

Bugs Team, zeszyt ćwiczeń

Carol Read, Ana Soberon, Anna Parr-Modrzejewska

Macmillan Education

811/1/2017

4.    

Religia

(do zakupu przez rodzica)

2 klasa

Idziemy do Jezusa. Podręcznik do religii

-

D. Kurpiński, J. Snopek. Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak

Jedność, Kielsce

AZ-12-01/12-KI-3/12

5.    

Edukacja wczesnoszkolna

(zapewnia szkoła)

2 klasa

Nowi Tropiciele 2

Nowi Tropiciele, karty ćwiczeń

J.Dymarska, J.Hanisz, M.Kołaczyńska, B.Nadarzyńska

WSiP

815/2/2018

6.    

J. angielski

(zapewnia szkoła)

2 klasa

Bugs Team 2

Bugs Team, zeszyt ćwiczeń

Carol Read, Ana Soberon, Anna Parr-Modrzejewska

Macmillan Education

811/2/2018

7.    

Religia

(do zakupu przez rodzica)

3 klasa

Jezus jest z nami. Podręcznik

Jezus jest z nami. Zeszyt ćwiczeń

D. Kurpiński, J. Snopek. Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak

Jedność, Kielsce

AZ-13-01/12-KI-4/13

8.    

Edukacja wczesnoszkolna

(zapewnia szkoła)

3 klasa

Nowi Tropiciele 3

(cz. 1, 2, 3, 4, 5)

Nowi Tropiciele, karty ćwiczeń

A.Banasiak, A.Burdzińska, A.Danielewicz-Malinowska, J.Hanisz, A.Kamińska, R.Kamiński, E.Kłos, W.Kofta, B.Nadarzyńska

WSiP

815/5/2019 (cz.1,2,3)

815/6/2019

(cz.4,5)

9.    

J. angielski

(zapewnia szkoła)

3 klasa

Bugs Team 3

Bugs Team, zeszyt ćwiczeń

Magdalena Kondro, Elisenda Papiol, Maria Toth

Macmillan Education

811/3/2018

10. 

Religia

(do zakupu przez rodzica)

4 klasa

Miejsca pełne bogactw

Miejsca pełne bogactw

ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek

Jedność, Kielce

AZ-21-02/12-KI-1/12

11. 

J. polski

(zapewnia szkoła)

4 klasa

Między nami.4

Między nami. Zeszyt ćwiczeń. Wersja B

A.Łuczak, A.Murdzek, K.Krzemieniewska-Kleban

GWO

867/1/2017

12. 

J. angielski

(zapewnia szkoła)

4 klasa

Brainy 4

Brainy klasa 4. Zeszyt ćwiczeń

Nick Beare

Macmillan

831/1/2017

13. 

J. niemiecki

(do zakupu przez rodzica)

4 klasa

Wir smart 1  Smartbuch

Wir smart 1  Ćwiczenia wersja rozszerzona

Giorgio Motta, Ewa Książek-Kempa, Ewa Wieszczeczyńska, Aleksandra Kubicka, Barbara Kania

Lektor Klett

736/1/2015

14. 

J. włoski

(do zakupu przez rodzica)

4 klasa

Amici d’Italia 1.

Podręcznik

Amici d’Italia 1.

Ćwiczenia

E. Ercolino , T. A. Pellegrino

ELI

brak

15. 

Matematyka

(zapewnia szkoła)

4 klasa


Matematyka z plusem 4. Podręcznik

Matematyka z plusem 4. Ćwiczenia. Wersja C

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

GWO

780/1/2017

16. 

Przyroda

(zapewnia szkoła)

4 klasa

Tajemnice przyrody

Tajemnice przyrody. Ćwiczenia

Marko-Worłowska, Stawarz J.

Nowa Era

863/2017

17. 

Historia

(zapewnia szkoła)

4 klasa

Podróże w czasie.

Historia 4. Podręcznik dla kl.4 szkoły podstawowej

-

Małkowski Tomasz

GWO

829/1/2017

18. 

Informatyka

(zapewnia szkoła)

4 klasa

Informatyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4

-

W. Kranas, A. Samulska, W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, M. Wyczółkowski

WSiP

807/1/2017

19. 

Technika

4 klasa

-

-

-

-

-

20. 

Plastyka

4 klasa

-

-

-

-

-

21. 

WDŻwR

4 klasa

-

-

-

-

-

22. 

Muzyka

4 klasa

-

-

-

-

-

23. 

Religia

(do zakupu przez rodzica)

5 klasa

Spotkania uBOGAcające

Spotkania uBOGAcające

- ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

Jedność, Kielce

AZ-22-02/12-KI-1/13

24. 

J. polski

(zapewnia szkoła)

5 klasa

Język polski 5. Między nami. Podręcznik .Nowa szkoła podstawowa

-

A.Łuczak,  A.Murdzek

GWO

445/2/2013/2015

25. 

J. angielski

(zapewnia szkoła)

5 klasa

Brainy 5

Brainy klasa 5. Zeszyt ćwiczeń

Nick Beare


Macmillan

831/2/2018

26. 

J. niemiecki

(do zakupu przez rodzica)

5 klasa

Wir Smart 2

Wir smart 2 wersja rozszerzona

Kubicka, Olga Młynarska, Katarzyna Sękowska, Ewa Wieszczeczyńska

Lektor Klett

827/2/2018

27. 

Muzyka

5 klasa

-

-

-

-

28. 

Plastyka

5 klasa

-

-

-

-

29. 

Historia

(zapewnia szkoła)

5 klasa

Podróże w czasie Historia 5. Podręcznik dla kl.5 szkoły podstawowej

-

Tomasz Małkowski

GWO

829/2/2018

30. 

Geografia

(zapewnia szkoła)

5 klasa

Planeta Nowa 5

Zeszyt ćwiczeń do geografii

Autor: Kamila Skomoroko

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

Nowa Era

906/1/2018

31. 

Biologia

(zapewnia szkoła)

5 klasa

Puls życia 5

Puls życia5

Marian  Sęktas, Joanna Stawarz

Nowa era

844/1/2018

32. 

Matematyka

(zapewnia szkoła)

5 klasa

Matematyka z plusem 5. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

Matematyka
z plusem 5
wersja C

(ćwiczenia)

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

GWO

780/2/2018

33. 

Informatyka

(zapewnia szkoła)

5 klasa

Informatyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 5

-

Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski

WSiP

807/2/2018

34. 

Technika

5 klasa

-

-

-

-

-

35. 

WDŻwR

5 klasa

-

-

-

-

-

36. 

Religia

(do zakupu przez rodzica)

6 klasa

Tajemnice bogatego życia. Podręcznik

Tajemnice bogatego życia. Zeszyt ćwiczeń

ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

Jedność, Kielce

AZ-23-02/12-KI-3/14

37. 

J. polski

(zapewnia szkoła)

6 klasa

Język polski. Między nami 6

-

A. Łuczak, A. Murdzek

GWO

445/3/2014/2016

38. 

J. angielski

(zapewnia szkoła)

6 klasa

Brainy 6

Brainy klasa 6. Zeszyt ćwiczeń

Nick Beare

Macmillan

39. 

J. niemiecki

(do zakupu przez rodzica)

6 klasa

Wir Smart 3

Wir smart 3 Ćwiczenia wersja rozszerzona

Giorgio Motta, Ewa Książek-Kempa, Aleksandra Kubicka, Olga Młynarska, Katarzyna Sękowska, Ewa Wieszczeczyńska

Lektor Klett

828/3/2019

40. 

Muzyka

6 klasa

-

-

-

-

-

41. 

Plastyka

6 klasa

-

-

-

-

-

42. 

Historia

(zapewnia szkoła)

6 klasa

Podróże w czasie Historia 6. Podręcznik dla kl.6 szkoły podstawowej

-

Tomasz Małkowski

GWO

829/3/2019

43. 

Geografia

(zapewnia szkoła)

6 klasa

Planeta nowa 6

Zeszyt ćwiczeń do geografii

Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński

Nowa Era

906/2/2019

44. 

Biologia

(zapewnia szkoła)

6 klasa

Puls życia

Puls życia

Stawarz Joanna

Nowa Era

844/2/2019

45. 

Matematyka

(zapewnia szkoła)

6 klasa

Matematyka z plusem 6. Podręcznik. Na rok szkolny 2019/2020

Matematyka z plusem 6. Ćwiczenia. Wersja C. Na rok szkolny 2019/2020

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

GWO

780/3/2019

46. 

Informatyka

(zapewnia szkoła)

6 klasa

Informatyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6

-

W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, W. Kranas, A. Samulska, M. Wyczółkowski

WSiP

807/3/2019

47. 

Technika

6 klasa

-

-

-

-

-

48. 

WDŻwR

6 klasa

-

-

-

-

-

49. 

Religia

(do zakupu przez rodzica)

7 klasa

Spotykam Twoje Słowo

Zeszyt ćwiczeń

Red. ks. Paweł Mąkosa

Gaudium

AZ-31-01/10-LU-1/12

50. 

J. polski

(zapewnia szkoła)

7 klasa

Język polski. Między nami. 7

-

A.Łuczak, E.Prylińska, A.Suchowierska, R.Maszka

GWO

867/4/2017

51. 

J. angielski

(zapewnia szkoła)

7 klasa

English class B1,

English class. Workbook B1

English class. Workbook. B1

Carolyn Barraclough

Suzanne Gaynor

Arek Tkacz

Pearson

840/5/2017

52. 

J. włoski

(zapewnia szkoła)

7 klasa

Progetto italiano Junior A1

Progetto italiano Junior 1 ćwiczenia

Telis Marin

Nowela

873/1/2017

53. 

J. niemiecki

(zapewnia szkoła)

7 klasa

Magnet smart 1

Magnet smart 1

Giorgio Motta

LektorKlett

817/1/2017

54. 

Matematyka

(zapewnia szkoła)

7 klasa

Matematyka z plusem 7.

Podręcznik

-

Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej

GWO

780/4/2017

55. 

Geografia

(zapewnia szkoła)

7 klasa

Planeta Nowa 7

Planeta Nowa 7. Zeszyt ćwiczeń

Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał

Nowa Era

906/3/2017

56. 

Biologia

(zapewnia szkoła)

7 klasa

Plus życia. Klasa 7

Plus życia 7 Zeszyt ćwiczeń

Małgorzata Jefimow

Nowa Era

844/4/2017

57. 

Chemia

(zapewnia szkoła)

7 klasa

Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla kl.7

-

J.Kulawik, T.Kulawik, M.Litwin

Nowa Era

785/1/2017

58. 

Fizyka

(zapewnia szkoła)

7 klasa

Spotkania z fizyką. Podręcznik dla kl.7

-

G. Francuz – Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska

Nowa Era

885/1/2017

59. 

Historia

(zapewnia szkoła)

7 klasa

Podróże w czasie. Historia 7. Podręcznik dla kl.7

-

T. Małkowski

GWO

829/4/2017

60. 

Informatyka

(zapewnia szkoła)

7 klasa

Informatyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7


-

W. Kranas, W. Jochemczyk, I. Krajewska-Kranas, M. Wyczółkowski

WSiP

807/4/2017

61. 

Plastyka

7 klasa

-

-

-

-

-

62. 

Muzyka

7 klasa

-

-

-

-

-

63. 

WDŻwR

7 klasa

-

-

-

-

-

64. 

Religia

(do zakupu)

8 klasa

Z Tobą idę przez życie

Zeszyt ćwiczeń

Red. Ks. Pawła Mąkosy

Gaudium

AZ-32-01/10-LU-1/13

65. 

J. polski

(zapewnia szkoła)

8 klasa

Język polski 8. Między nami. Podręcznik. Nowa szkoła podstawowa.

Język polski 8. Między nami. Ćwiczenia (Wersja B).

A.Łuczak, E.Prylińska, K.Krzemieniecka-Kleban,
A. Suchowierska

GWO

867/5/2018

66. 

J. angielski

(zapewnia szkoła)

8 klasa

Oxford Repetytorium Ósmoklasisty

-

Aneta Juszko, Jenny Quintana, Małgorzata Wieruszewska, Weronika Sałandyk

Oxford

930/2018

67. 

J. włoski

(zapewnia szkoła)

8 klasa

Progetto italiano Junior B1

Progetto italiano Junior B1

Telis Marin

Nowela

873/2/2018

68. 

J. niemiecki

(zapewnia szkoła)

8 klasa

Magnet smart 2

Magnet smart 2

Giorgio Motta

LektorKlett

788/2/2018

69. 

Historia

(zapewnia szkoła)

8 klasa

Podróże w czasie. Historia 8. Podręcznik dla kl. 8 szkoły podstawowej

-

Tomasz Małkowski

GWO

829/5/2018

70. 

WOS

(zapewnia szkoła)

8 klasa

Wiedza
o społeczeństwie. podręcznik dla szkoły podstawowej.

-

Elżbieta Dobrzycka, Krzysztof Makara

Operon

932/2018

71. 

Geografia

(zapewnia szkoła)

8 klasa

Planeta Nowa 8

Zeszyt ćwiczeń do geografii

Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński

Nowa Era

906/4/2018

72. 

Biologia

(zapewnia szkoła)

8 klasa

Puls życia 8

-

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sektas

Nowa Era

844/3/2018

73. 

Chemia

(zapewnia szkoła)

8 klasa

Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla kl.8

-

J.Kulawik, T.Kulawik, M.Litwin

Nowa Era

785/2/2018

74. 

Fizyka

(zapewnia szkoła)


8 klasa

Spotkanie z fizyką 8

-

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Nowa Era

885/2/2018

75. 

Matematyka

(zapewnia szkoła)

8 klasa

Matematyka z plusem 8.

Podręcznik

Matematyka z plusem 8. Zeszyt ćwiczeń.
Wersja podstawowa

praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej

GWO

780/5/2018

76. 

Informatyka

(zapewnia szkoła)

8 klasa

Informatyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8

-

Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Mirosław Wyczółkowski

WSiP

807/5/2018

77. 

WDŻwR

8 klasa

-

-

-

-

-

78. 

Edukacja dla bezpieczeństwa

(zapewnia szkoła)

8 klasa

Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do EDB dla SP

-

J. Słoma

Nowa Era

846/2017

bg

Adres

Szkoła Podstawowa
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
im.Franciszki Lechner
ul. Broniewskiego 13
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 829-24-09, 500 044 008 

 

 

Organ prowadzący

Prowincja Polska
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
ul. Pędzichów 16
31-152 Kraków
tel. +48 12 633 75 00

RODO

Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Julia Szablowska.

Administrator strony

Strona nie działa poprawnie zgłoś administratorowi: Agnieszka Danielec.