Historia szkoły

szkola budynek

 • Liceum rozpoczęło swoją działalność od 1.09. 2002 r..
 • Uczniowie liceum uczą się na trzecim i czwartym piętrze .
 • W szkole obowiązują dwa języki: język angielski i język niemiecki lub włoski
 • Msza św. szkolna odbywa się raz w tygodniu : we wtorek.
 • Konsultacje dla wszystkich, maturzyści - fakultety maturalne.
 • Od początku swojej działalności uczniowie noszą jednolity strój.
 • Wychowanie w oparciu o zasady etyki chrześcijańskiej
 • Szkoła organizuje różne wyjazdy zagraniczne,
 • W ciągu roku odbywają się liczne wycieczki naukowe, krajoznawczo-turystyczne, Festyn Rodzinny.
 • W ramach edukacji kulturalnej młodzież uczestniczy w seansach filmowych i spektaklach teatralnych. Co roku organizowane są wyjazdy do teatrów w Krakowie i w Katowicach.
 • Zebrania i konsultacje dla rodziców,
 • Szkoła współpracuje z Radą Rodziców, z organem prowadzącym – Prowincją Polską ZCBM, Radą Szkół Katolickich w Polsce, Urzędem Miejskim, Wydziałem Katechetycznym Kurii Diecezjalnej, Delegaturą Śląskiego Kuratorium Oświaty,
 • W szkole panuje rodzinna atmosfera.
 • Praca przebiega w klimacie zrozumienia, szacunku przy równoczesnym stawianiu wymagań.
 • Celem nadrzędnym szkoły jest ukształtowanie prawego i mądrego człowieka w oparciu o zasady etyki chrześcijańskiej.

Nauczyciele i uczniowie mają do dyspozycji:

 • sale lekcyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny;
 • pracownię informatyczną wyposażoną w komputery PCI;
 • salę multimedialną przeznaczoną do indywidualnego korzystania;
 • wielofunkcyjne boisko szkolne;
 • bibliotekę szkolną.

„Czynić dobro, nieść radość, uszczęśliwiać i prowadzić do nieba”

Franciszka Lechner

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Zgromadzenia Córek Bożej Miłości jest instytucją publiczną, prowadzoną przez Prowincję Polską Zgromadzenia Córek Bożej Miłości „Instytut Marii”. Wychowanie i kształcenie w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym jest oparte na chrześcijańskim systemie wartości głoszonym przez Kościół Katolicki. Jezus Chrystus jest punktem odniesienia, najwyższym Autorytetem, inspiracją dla uczniów, nauczycieli, wychowawców, rodziców i pracowników szkoły.

Szkoła pragnie za wskazaniem swojej Patronki, M. Franciszki Lechner – Założycielki Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, wyposażyć uczniów w rzetelną wiedzę, kształtując w nich umiejętność samodzielnego myślenia, kierowania się w życiu dobrze ukształtowanym sumieniem, wartościowania i odpowiedzialnego podejmowania decyzji.

Pomaga im w odkrywaniu i urzeczywistnianiu celu i sensu własnego życia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców chrześcijańskich pragnie, by absolwenci żyli w poszanowaniu godności osoby ludzkiej i w przywiązaniu do Kościoła i Ojczyzny. 

Szkoła:

 • jest wspólnotą edukacyjno-wychowawczą tworzoną przez uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników,
 • zapewnia swoim uczniom wszechstronny i harmonijny rozwój oraz wyposaża go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do dalszego etapu kształcenia,
 • kształtuje umiejętność współpracy w zespole i buduje więzi międzyludzkie,
 • pomaga rozwijać się i wzrastać w życzliwej atmosferze, kształtując własną osobowość, charakter i pasję,
 • buduje świadomość rozwijania talentu poprzez pracę i kształtowanie poczucia estetyki. Uczy wrażliwości na piękno otaczającego świata.
 • wychowuje młodego człowieka w poszanowaniu prawdy, sprawiedliwości, uczciwości, pokory, wspólnego dobra, twórczego myślenia, akceptacji, zrozumienia, wiary i osobistej więzi z Bogiem.
 • stwarza atmosferę dialogu i bezpieczeństwa, uczy odpowiedzialności,
 • zapewnia wychowankom wszechstronny rozwój intelektualno-duchowy w oparciu o chrześcijańskie wartości ogólnoludzkie i system wychowawczy M. F. Lechner,
 • wychowuje w służbie Bogu, człowiekowi i Ojczyźnie,
 • uwzględnia indywidualne potrzeby i zdolności uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Formacja duchowa

Szczególne miejsce w Misji Szkoły zajmuje formacja duchowa dzieci, nauczycieli, pracowników i rodziców. Jest ona prowadzona przy pomocy różnorodnych form.

Dla dzieci i młodzieży jest to modlitwa na rozpoczęcie dnia zajęć, wspólna modlitwa społeczności szkolnej, cotygodniowe Msze Święte, rekolekcje szkolne, wspólnie przeżywane uroczystości chrześcijańskie, spotkania formacyjno-modlitewne w ramach przygotowania do przyjęcia sakramentów oraz cykliczne Msze Święte niedzielne dla rodzin i całej społeczności szkolnej.

Nauczyciele dbają o własny rozwój duchowy poprzez uczestnictwo w szkolnych Eucharystiach i spotkaniach formacyjnych organizowanych przez szkołę. Swoją chrześcijańską postawą starają się być wzorem godnym zaufania i naśladowania.

Proponowanymi formami pogłębienia życia duchowego dla rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły są jw. cykliczne Msze Święte niedzielne dla rodzin, a także wspólna modlitwa na rozpoczęcie spotkań/zebrań/festynu; krótkie konferencje i szkolenia z zakresu duchowości oraz spotkania formacyjne w ramach przygotowania do przyjęcia sakramentów.

Szkoła według wizji Matki Franciszki Lechner, to wspólnota osób akcentująca człowieka i jego osobową wartość. Szkoła ma wprowadzać uczniów w kontakt z dziedzictwem kulturowym minionych i obecnych pokoleń, rozwijać zmysł wartości i przygotowywać do życia. Przekazuje wiedzę i wartości katolickie. Działa na zasadzie wspólnoty, w której wszyscy (uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły) czują się w równym stopniu odpowiedzialni za jej kształt i funkcjonowanie.

PRAGNIEMY, ABY NAUCZYCIELE:

 • czuwali i prowadzili nadzór nad dziećmi i młodzieżą z odpowiedzialnością i miłością – nie tylko w szkole, ale i poza nią,
 • dojrzale i poważnie traktowali wychowanków i zapobiegali wyróżnianiu kogokolwiek z nich,
 • stosowali szczególną mądrość w działaniu poprzez właściwe motywowanie, argumentowanie, pochwały i kary,
 • szanowali godność uczniów i chronili przed zgorszeniem,
 • stwarzali warunki do naprawy popełnionych błędów, doceniali chęć poprawy,
 • wybaczali i uczyli wybaczać,
 • indywidualnie traktowali uczniów i pozytywnie motywowali ich do nauki i pracy nad sobą, zawsze służyli pomocą i radą,
 • znali środowisko, w którym wychowują się podopieczni i wspierali rodziców w procesie wychowawczym,
 • zapobiegali niewłaściwym zachowaniom mogącym zaszkodzić innym uczniom,
 • sumiennie wypełniali swoje obowiązki, podejmując trud pracy nad sobą w duchu Ewangelii,
 • dbali o intelektualny, religijny i moralny rozwój uczniów, stanowiąc wzór dla wychowanków,
 • sumiennie wywiązywali się z powierzonych przez szkołę obowiązków pedagoga, nauczyciela i wychowawcy,
 • pobudzali do wdzięczności względem Boga rodziców, innych nauczycieli, dobroczyńców,
 • dbali o zdrowie i rozwój fizyczny wychowanków.

PRAGNIEMY, ABY RODZICE:

 • dawali odważnie świadectwo wiary i miłości Boga i bliźniego,
 • w atmosferze miłości, cierpliwości i taktu wychowywali swoje dzieci i przez osobisty przykład stanowili dla nich wzór dojrzałego człowieka,
 • czynnie współpracowali ze szkołą współtworząc atmosferę i tradycję szkoły,
 • przyczyniali się do spójnego oddziaływania szkoły i domu,
 • promowali szkołę w środowisku lokalnym,
 • czuwali nad rozwojem duchowym, intelektualnym i moralnym dziecka,
 • dbali o dobre imię szkoły i właściwie kształtowali jej obraz wychowując dzieci w duchu szacunku dla nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • w miarę możliwości pomagali w tworzeniu materialnej bazy szkoły,
 • systematycznie współpracowali z wychowawcami i nauczycielami w działaniach ukierunkowanych na dobro dziecka,
 • regularnie uczestniczyli w zebraniach rodzicielskich oraz spotkaniach formacyjnych,
 • służyli radą i pomocą w rozwiązywaniu problemów klasowych i szkolnych.

PRAGNIEMY, ABY UCZNIOWIE:

 • sumiennie wypełniali powierzone im zadania,
 • szanowali symbole i tradycję naszej szkoły,
 • dbali o dobre imię szkoły i identyfikowali się ze wspólnotą szkolną,
 • byli odpowiedzialnymi i aktywnymi członkami Kościoła,
 • potrafili w Eucharystii i modlitwie szukać pomocy, mądrości i miłości,
 • byli wzorem dla innych, wykazywali się szacunkiem i kulturą osobistą wobec wszystkich,
 • nieustannie poszerzali swoją wiedzę i doskonalili umiejętności,
 • szanowali mienie szkoły,
 • podporządkowywali się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, wychowawców i nauczycieli,
 • reagowali sprzeciwem wobec nieodpowiedniego i wulgarnego zachowania innych,
 • uczestniczyli w tworzeniu tradycji narodowej i religijnej.

WIZJA ABSOLWENTA LO ZCBM

 1. Kieruje się w życiu hierarchią wartości opartą na nauczaniu Kościoła Katolickiego.
 2. Buduje dobre relacje społeczne oraz tworzy głębokie więzi międzyosobowe.
 3. Jest wrażliwy na potrzeby innych i zaangażowany w inicjatywy społeczne.
 4. Prowadzi zdrowy styl życia, dba o bezpieczeństwo i środowisko naturalne.
 5. Realnie i ambitnie planuje swoją przyszłość edukacyjną i zawodową.
 6. Będąc przekonanym o swojej wartości dba o rozwój swoich zainteresowań i talentów.
 7. Wykazuje dojrzałość emocjonalną, a trudności życiowe traktuje jako wyzwania.
 8. Mając głębokie poczucie sensu życia, jest wolny od uzależnień.
 9. Uczciwie i rzetelnie pracuje.
 10. Utożsamia się z dziedzictwem narodowym i kulturowym. Respektuje prawo państwowe.
 11. Prezentuje postawy dojrzałego dialogu międzykulturowego.
 12. Konstruktywnie i twórczo odpoczywa.

W 2019 r. odbyła się uroczystość nadania imienia Franciszki Lechner

biuletyn

Matka Franciszka Lecher - nasza patronka

 8  9  19  20
 1  2  3  
sz lo  sz lo 2

hymn

10        
       
       

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OJCA ŚWIĘTEGO

blogoslawienstwo blogo jp2
prosba pro prosba dyr jp2
Czytany 5767 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 26 wrzesień 2022 14:39
Więcej w tej kategorii: Kadra nauczycieli »

Adres

Liceum Ogólnokształcące 
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
im.Franciszki Lechner
ul. Broniewskiego 13
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 829-24-09, 500 044 008 

 

 

Organ prowadzący

Prowincja Polska
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
ul. Pędzichów 16
31-152 Kraków
tel. +48 12 633 75 00

RODO

Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Julia Szablowska.

Administrator strony

Strona nie działa poprawnie zgłoś administratorowi: Agnieszka Danielec.

Top