Stypendium dla najlepszych

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE ORAZ OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE DLA UCZNIÓW
w Liceum Ogólnokształcącym ZCBM im. Franciszki Lechner w Bielsku-Białej

 

Regulamin opracowano na podstawie art.9g Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. 
(Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z póź. zm.)


wybrane paragrafy

 

§ 1
 
Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, zwane dalej stypendium, jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym przyznawanym przez Dyrektora Szkoły.
 
§ 2
 
Uczeń ma prawo do jednoczesnej pomocy materialne o charakterze socjalnym i motywacyjnym.
 
§ 3
 
Stypendium może być przyznawane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który indywidualnie uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym za szczeblu co najmniej międzyszkolnym.
 
§ 11
 
Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń szkoły, który osiągnął:
  • Średnią ocen w semestrze minimum 4,5 i wyżej oraz osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych lub konkursach przedmiotowych i artystycznych etapu pozaszkolnego,
  • Co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
§ 12
 
Na przyznanie stypendium może mieć wpływ uczestnictwo i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i artystycznych.
 
§ 13
 
Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który otrzymał ocenę wzorową lub bardzo dobrą z zachowania:
  • Uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym,
  • Osiągnął indywidualne wartościowe sukcesy w różnych dyscyplinach sportu.

Adres

Liceum Ogólnokształcące 
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
im.Franciszki Lechner
ul. Broniewskiego 13
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 829-24-09, 500 044 008 

 

 

Organ prowadzący

Prowincja Polska
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
ul. Pędzichów 16
31-152 Kraków
tel. +48 12 633 75 00

RODO

Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Julia Szablowska.

Administrator strony

Strona nie działa poprawnie zgłoś administratorowi: Agnieszka Danielec.

Top