Super User

Super User

wtorek, 04 luty 2020 08:49

Lekcja prawa

31.01. 2020 r. młodzież licealna uczestniczyła w spotkaniu z Panem Andrzejem Trzopkiem, Prezesem Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej. Podczas prelekcji zaproszony gość przedstawił przebieg własnej kariery zawodowej, a także zapoznał uczniów z wybranymi zagadnieniami z dziedziny prawa.

Spotkanie było okazją do zaznajomienia się z etosem i odpowiedzialnością pracy sędziego, a także funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości. Należy zaznaczyć, że nasz szacowny gość wielokrotnie podkreślił, iż wykonywany przez niego zawód to przede wszystkim służba, która wiąże się z licznymi obowiązkami, ale i ogromną satysfakcją.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za wiele cennych informacji, które być może w przyszłości zainspirują naszych uczniów do wyboru studiów prawniczych.

IMG 5941 IMG 5943
IMG 5949 IMG 5951
piątek, 31 styczeń 2020 10:36

4-letnie liceum

ulotka LO CBM 2020 a (1) ulotka LO CBM 2020 b (1)

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

DO 4-LETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

ZGROMADZENIA CÓREK BOŻEJ MIŁOŚCI IM. FRANCISZKI LECHNER

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

REKRUTACJA ODBYWA SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
SYSTEM REKRUTACJI DLA UCZNIÓW SP

Podstawa prawna:                                                                                     

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.
 • Decyzja Nr OA-OR.110.1.24.2018 Śląskiego Kuratora Oświaty z 28 grudnia 2018 r.
  z późniejszymi zmianami w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
  i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020.

1. Rekrutacja do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner na rok szkolny 2020/2021 przeprowadzana zostanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru. Rejestracja w elektronicznym systemie naboru jest równoznaczna z akceptacją przez kandydata warunków i wyników rekrutacji. Wniosek o przyjęcie może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół ponadpodstawowych.

2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów:

 1. uzyskanych z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w SP,
 2. uzyskanych za oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia SP (z języka polskiego, matematyki i dwóch przedmiotów – w zależności od oddziału, do którego kandydat chciałby uczęszczać),
 3. uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia (uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie  art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty tytułu laureata lub finalisty, osiągnięcia w zawodach: wiedzy innych niż w. wym., artystycznych, lub sportowych) co najmniej na szczeblu powiatowym,
 4. uzyskanych za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

3. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. 

4. Minimalna liczba punktów uzyskanych w rekrutacji wynosi 110 punktów. 

Zasady przyznawania punktów:

1. Przy ustalaniu liczby punktów za oceny z czterech przedmiotów nauczania występujących na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyjmuje się następującą wartość ocen:

Klasa I A z programem biologii, chemii i języka angielskiego  na poziomie rozszerzonym

Punktowane zajęcia edukacyjne:

Punktacja szczegółowa:

Punktacja maksymalna

język polski, biologia, chemia, matematyka

celujący - 18 pkt

18 punktów za każdy przedmiot

bardzo dobry - 17 pkt

dobry - 14 pkt

dostateczny - 8 pkt

  dopuszczający - 2 pkt

Klasa I B z programem matematyki, geografii i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

Punktowane zajęcia edukacyjne:

Punktacja szczegółowa:

Punktacja maksymalna

język polski, matematyka, geografia, język angielski

celujący - 18 pkt

18 punktów za każdy przedmiot

bardzo dobry - 17 pkt

dobry - 14 pkt

dostateczny - 8 pkt

dopuszczający - 2 pkt

2. Świadectwo ukończenia SP z wyróżnieniem- 7 punktów.

3. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 135 ust. 4 pkt 3 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy – Prawo oświatowe ; za:

3.1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

3.2. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt 3.1-3.2, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

4. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 135 ust. 4 pkt 3 lit. b, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. b, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. b i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy – Prawo oświatowe – 3 punkty;

5. Za egzamin ósmoklasisty można uzyskać maksymalnie- 100 punktów;

5.1 Przeliczaniem na punkty poszczególnych kryteriów zajmuje się komisja rekrutacyjna w szkole, do której odbywa się rekrutacja uczniów.

 1. Wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35.
 2. Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.
 3. Za egzamin z języka polskiego uczeń może uzyskać – maksymalnie – 35 punktów
 4. Za egzamin z matematyki uczeń może uzyskać – maksymalnie – 35 punktów.
 5. Za egzamin z języka obcego nowożytnego uczeń może uzyskać – maksymalnie 30 punktów.

Razem za egzamin maksymalnie 100 punktów.

6. W postępowaniu rekrutacyjnym na lata szkolne 2019/2020–2021/2022 do szkół ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d–f ustawy – Prawo oświatowe, w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

6.1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 35 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

6.2. wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się 30 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się 20 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

7. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach, wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.

8. Pierwszeństwo w przyjęciu do klasy pierwszej liceum, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym mają uczniowie spełniający następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

1. Od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00 - Dokonanie rejestracji elektronicznej oraz złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 • wniosek o przyjęcie (wydrukowany z elektronicznego systemu naboru) podpisany przez rodziców (prawnych opiekunów),
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych) jeśli takie uczeń posiada.

2. Od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00– dostarczanie do szkoły kopii świadectwa ukończenia SP.

3. Od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00– dostarczanie do szkoły kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz wniosku o przyjęcie kandydata (jeśli nastąpiła zmiana szkół do których kandyduje).

4. Do 11 sierpnia 2020 r. – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły.

5. 12 sierpnia 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.67. Od 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. - potwierdzanie przez kandydatów/rodziców kandydatów woli uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie do sekretariatu:

 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • arkusz informacyjny ucznia (POBIERZ ARKUSZ),
 • dwóch opisanych fotografii kandydata,
 • karty zdrowia,
 • orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli kandydat posiada).

7. 19 sierpnia 2020 r.– podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Niedostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w w/w. terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem z listy uczniów.

Klasa I A

W klasie będzie realizowany rozszerzony program z biologii i chemii w wymiarze: 2 godziny tygodniowo w klasie I oraz 3 godziny w klasie II, III, IV.

Poziom rozszerzony z języka angielskiego będzie realizowany w wymiarze: 4 godziny tygodniowo w kl. I i II,  5 godzin tygodniowo w kl. III oraz 6 godzin w kl. IV.

Dwa obowiązkowe języki obce będą nauczane jako kontynuacja języka obcego obligatoryjnie realizowanego w SP, przy czym pierwszym będzie język angielski, natomiast drugim język niemiecki lub włoski.

Klasa I B

W klasie będzie realizowany rozszerzony program z matematyki w wymiarze: 5 godzin tygodniowo w klasie I, II, III i 6 godzin tygodniowo w klasie IV oraz rozszerzony poziom z geografii w wymiarze: 2 godziny tygodniowo w klasie I oraz 3 godziny tygodniowo w klasie II, III, IV.

Poziom rozszerzony z języka angielskiego będzie realizowany w wymiarze: 4 godziny tygodniowo w kl. I i II,  5 godzin tygodniowo w kl. III oraz 6 godzin tygodniowo w klasie IV.

Dwa obowiązkowe języki obce będą nauczane jako kontynuacja języka obcego obligatoryjnie realizowanego w SP, przy czym pierwszym będzie język angielski, natomiast drugim język niemiecki lub włoski.

Limit miejsc:

Klasa I A z programem biologii, chemii i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym: 24

Klasa I B z programem matematyki, geografii i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym: 24

Drugi język obcy:

Jako drugi język można wybrać język niemiecki albo język włoski /dla początkujących lub kontynuacja/, z zastrzeżeniem, że grupa językowa na danym poziomie powstanie jeśli będzie liczyła co najmniej 10 osób.

piątek, 31 styczeń 2020 09:50

Srebrna szkoła 2020

2020perspektywyFundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

 

Z wielką radością informujemy, że w tegorocznym Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, przeprowadzanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, uplasowaliśmy się na 279 miejscu w Polsce i 32. w województwie. Możemy się więc poszczycić ogromnym sukcesem, którego uwieńczeniem jest tytuł „Srebrnej Szkoły 2020”.  Warto zaznaczyć, że  ranking powstał w oparciu o analizę osiągnięć uczniów w olimpiadach, wyniki egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz opinie akademickie. 

 

czwartek, 09 styczeń 2020 11:16

Sukcesy naszych uczniów

Z wielką radością informujemy, że Antoni Kwoczyński z klasy IIB LO zakwalifikował się do zawodów II stopnia XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, natomiast Mateusz Pysz - również uczeń klasy IIB - przeszedł do II etapu XIII Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH" w zakresie przedmiotu geografia z elementami geologii.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

indeks

wtorek, 07 styczeń 2020 11:14

Nasi stypendyści

20 grudnia 2019 roku w budynku Bielskiego Centrum Edukacji odbyła się uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowe otrzymał Mateusz Pysz z klasy IIB LO, natomiast Ala Slian z klasy IB LO uzyskała  Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia sportowe.

Kochani, jesteśmy z Was bardzo dumni. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 P8B2202 DSC 3558 P8B2235
poniedziałek, 23 grudzień 2019 22:13

Wigilia szkolna 2019

Zgodnie z długą tradycją liceum, także w bieżącym roku Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie zasiedli do wigilijnego stołu. Spotkaliśmy się 20 grudnia, aby wspólnie przeżyć ten święty czas. Uroczystość poprowadzili: Anna Kupczak i Bartłomiej Ajchler. Po gorącym powitaniu wszystkich zgromadzonych, siostra wicedyrektor Joanna Bryła przeczytała serdeczne życzenia napisane przez  Przełożoną Prowincjalną ZCBM.

Wspólne spędzanie czasu umiliło nam śpiewanie przepięknych kolęd takich jak: „Cicha noc”, „Przybieżeli do Betlejem pasterze” i „Wśród nocnej ciszy”, które zagrali: Antonina Romanowska, Dominika Szpaczek i Wincenty Lach. Po wspólnym kolędowaniu przyszedł czas na składanie życzeń. To jedna z najbardziej niezapomnianych i wzruszających chwil, w czasie której możemy naszym kolegom, koleżankom i nauczycielom powiedzieć parę ciepłych słów – takich prosto z serca.

Po życzeniach scenę zapełnili uczniowie kl. 1CD, którzy pod opieką p. Doroty Tałaj przygotowali przedstawienie. Występ pokazał to, co powinno nam towarzyszyć nie tylko przez okres świąt, lecz również przez całe życie, a mianowicie chęć niesienia pomocy i radości bliskim.

Nareszcie przyszła chwila oczekiwana przez wszystkich… rozdanie prezentów. Na szczęście każdy w tym roku był grzeczny i zasłużył na upominek. Podarunki rozdał Święty Mikołaj razem z Aniołkami. Po zakończonej wigilii trudno było nam się rozstać, mając świadomość, że zobaczymy się dopiero w Nowym Roku.

Wrażeniami w wigilii podzielili się ze mną Marta i Marceli:

„Wspólne spotkania są bardzo ważnym elementem w życiu młodego człowieka. Dzięki nim możemy się rozwijać. Na wigilii panowała wspaniała atmosfera, która wprowadziła mnie w nastrój Świąt Bożego Narodzenia. Wspólnie zaśpiewane kolędy oraz ciekawe przedstawienie ubogaciło czas spotkania.” – powiedziała Marta Buława z kl. 2B.

„Jestem bardzo wdzięczny, że mogę być uczestnikiem tak ważnego wydarzenia. Miło mi było spędzić ten czas ze znajomymi. Wigilię uprzyjemniło wspólne śpiewanie kolęd, rozdawanie upominków, a także przepyszne jedzenie: ciasta, sałatki, barszcz oraz krokiety.” – tymi słowami określił swoje odczucia Marceli Gruszecki z kl. 2A.

Życzę zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, Błogosławieństwa Bożego oraz siły,  wytrwałości i pięknych chwil w Nowym Roku.

Błażej Kwaśniewski

środa, 18 grudzień 2019 09:09

Warsztaty chemiczne

Dnia 6 grudnia 2019 roku, my - uczniowie klasy III A LO, mieliśmy ogromną przyjemność uczestniczyć w warsztatach chemicznych, organizowanych w Pałacu Młodzieży im. prof. Aleksandra Kamińskiego w Katowicach.

Podczas zajęć samodzielnie przeprowadzaliśmy wiele doświadczeń z zakresu pierwiastków bloku d, czyli... zmory każdego maturzysty :) Dzięki nim na własne oczy mogliśmy zobaczyć, jak faktycznie zachodzą te reakcje chemiczne, których dotąd uczyliśmy się w teorii, co niezaprzeczalnie ułatwi nam przygotowanie się do egzaminu maturalnego. Osobiście uważam, że udział w tych warsztatach był wspaniałą okazją, by odkryć w sobie pasję naukowca i zachwycić się światem chemii.

Antonina Romanowska

wtorek, 10 grudzień 2019 13:20

I Ty możesz zostać żołnierzem

6 grudnia bieżącego roku uczniowie naszego liceum uczestniczyli w spotkaniu z kapelanem wojskowym Garnizonu Bielsko-Biała,  ks. płk. Mariuszem Antczakiem oraz majorem Arturem Prackim z bielskiej Wojskowej Komendy Uzupełnień. 

Przeszliśmy wraz z księdzem Antczakiem śladami jego drogi artystycznej, wojskowej oraz duchowej, od liceum artystycznego aż po seminarium duchowne. Przekonaliśmy się tym samym, jak zawiłe mogą być ścieżki powołania, którymi prowadzi nas Bóg. 

Pan major Pracki natomiast przybliżył nam możliwości połączenia swojego życia zawodowego i studenckiego z karierą wojskową oraz przedstawił tego liczne zalety. Dowiedzieliśmy się również, w jaki sposób przygotować się na studia wojskowe oraz jak liczne kierunki mamy do wyboru. Uzyskaliśmy wiele cennych informacji, a indywidualne pytania rozwiały wszelkie nasze wątpliwości.

Weronika Dettlaff

IMG 20191206 074930 IMG 20191206 085745
IMG 20191207 061812 IMG 20191207 061856
piątek, 08 listopad 2019 10:10

Wycieczka klas I do Krakowa

Dnia 5 listopada br. o godzinie 10.00 spotkaliśmy się spragnieni wrażeń i tego, co pokaże nam Kraków. Droga minęła nam szybko i spokojnie.

Po przybyciu do celu weszliśmy do imponującego gmachu Muzeum Narodowego. W środku czekała już na nas jedna z najpiękniejszych kobiet w tym kraju - "Dama z Łasiczką" pędzla Leonarda da Vinci. Wizyta u niej była bardzo inspirująca, jej magnetyzm przyciągnął niejednego z nas. Dzięki Pani Tałaj dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek o historii tego obrazu. Dla zainteresowanych czekały jeszcze dwie wystawy: "Broń i barwa w Polsce" oraz "Rzemiosło artystyczne". Następnie mimo niesprzyjającej pogody z ochotą udaliśmy się do Collegium Maius, aby dowiedzieć się więcej o losach profesorów w czasie II wojny światowej. Zainspirowani poprzednimi wystawami nie mogliśmy się doczekać następnej. "Szuflada Szymborskiej" zaskoczyła niemalże wszystkich swoją treścią i różnorodnością. Delikatnie zmęczeni udaliśmy się na posiłek i mieliśmy możliwość podziwiania Krakowskiego Rynku. Potem nadszedł moment, na który wszyscy czekali - spektakl w Teatrze Stu. Podekscytowani zajęliśmy miejsca na widowni. "Śluby panieńskie" okazały się strzałem w 10. Lekko unowocześniona forma doskonale dotarła do wszystkich widzów. Nie było osoby, która nie byłaby zachwycona. Aktorzy 3-krotnie wychodzili się kłaniać podczas niesłabnących oklasków publiczności. Z ogromnymi uśmiechami na twarzach, które utrzymywały się przez całą podróż powrotną, przed północą dotarliśmy do Bielska.

To była wspaniała wycieczka, którą będziemy długo wspominać.

received 408863433127465 received 1425554510951329 received 2513592882257991
czwartek, 31 październik 2019 10:07

Rekolekcje

W październiku klasy Ic i Id LO wyjechały na rekolekcje. Prowadził o. Bartłomiej Hućko, jezuita - i było cudownie. Mieliśmy konferencje o tym, jaki jest Bóg - niektórzy się zdziwili...!. Uczyliśmy się medytacji chrześcijańskiej, modliliśmy się razem jako klasa, prowadziliśmy nocne rozmowy przy herbacie i domowych ciastach. Na nasze rekolekcje szliśmy piechotą po górach, no, może górkach... Wędrowanie i piękno jesiennego pejzażu tez było elementem rekolekcji. 

received 665587213970472 received 2415460985370019 received 2462783363957364
Strona 3 z 6
klauzulaR klauzulaM

Adres

Liceum Ogólnokształcące 
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
im.Franciszki Lechner
ul. Broniewskiego 13
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 829-24-09, 500 044 008 

 

 

Organ prowadzący

Prowincja Polska
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
ul. Pędzichów 16
31-152 Kraków
tel. +48 12 633 75 00

RODO

Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Julia Szablowska.

Administrator strony

Strona nie działa poprawnie zgłoś administratorowi: Agnieszka Danielec.

Top