Pracownik administracji

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – Pracownik administracji 

Administrator 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach nawiązania stosunku pracy jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Zgromadzenia Córek Bożej Miłości z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Broniewskiego 13, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowany przez Dyrektora, jako pracodawcę. 

Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwoniąc pod numer telefonu: 33 829 24 09.

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych – Julią Szablowską, pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel i podstawy przetwarzania 

Zgodnie z art. 221 § 2 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO); pracodawca ma prawo żądać od pracownika, którego zdecydował się zatrudnić, podania, niezależnie od danych osobowych, które mógł od niego pozyskać w toku rekrutacji, także:

 • innych jego danych osobowych, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia jego dzieci, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez niego ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;
 • jego numeru PESEL;
 • innych danych osobowych niż pozyskane w procesie rekrutacji i wskazane wyżej, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów;
 • numeru rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • wykonywania umowy o pracę, w tym wykonywania obowiązków określonych w przepisach lub w zarządzeniach, planowania i organizacji pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do celów indywidualnego lub zbiorowego wykonywania praw i korzystania ze świadczeń związanych z zatrudnieniem, a także do celów zakończenia stosunku pracy; 
 • administrowania i zarządzania personelem w tym do zarządzania zadaniami, nieobecnościami;
 • zarządzania dokumentacją pracowniczą, w tym w szczególności aktami osobowymi Pracowników;
 • obliczania wynagrodzenia, premii i bonusów;
 • monitorowania działań Pracowników w miejscu pracy, w tym zgodności z zasadami oraz obowiązującymi przepisami BHP;
 • kierowania Pracowników na obowiązkowe badania lekarskie;
 • zarządzania zasobami informatycznymi;
 • zarządzania wszelkimi działaniami dyscyplinarnymi;
 • udzielania odpowiedzi na zapytania organów publicznych lub sądowych (np. Policji) lub żądania takich organów;
 •  przestrzegania wszelkich obowiązków prawnych nałożonych na Pracodawcę w stosunku do Pracowników.

Ponadto zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO dane osobowe będą przetwarzane w celach zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i mienia.

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Państwa danych będą:

 • ZUS, urzędy skarbowe, 
 • banki,
 • podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla Zespołu Szkół (w tym: dostawcy oprogramowania, obsługa informatyczna, obsługa IOD, podmioty świadczące usługi prawne, archiwizacji i usuwania nośników danych, hostingu),
 • podmioty współpracujące w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, świadczeń medycznych lub świadczeń dodatkowych,
 • podmioty wdrażające oprogramowanie,
 • podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, prokuratura, komornicy, organy regulacyjne i nadzorcze).

Okres przechowywania danych 

 • w zakresie danych przechowywanych w aktach osobowych - przez cały okres zatrudnienia, a po upływie tego czasu – przez 10 lub 50 lat po zakończeniu zatrudnienia (w zależności od terminu nawiązania stosunku pracy);
 • w zakresie pozostałych danych - przez okres zatrudnienia lub korzystania z dodatkowych świadczeń lub narzędzi;
 • przez okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych w celu umożliwienia Pracodawcy dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami; co do zasady jest to okres do 3 lat dla roszczeń pracowniczych;
 • przez okresy wymagane przez prawo, w szczególności przez regulacje podatkowe – przez okresy przedawnienia zobowiązań podatkowych - lub przepisy o rachunkowości; w większości przypadków są to okresy pięcioletnie;
 • w przypadku monitoringu wizyjnego dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 tygodni. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz innych przepisów, jest niezbędne do zawarcia umowy o pracę.

Nie podejmuje się decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.

Dane nie są przekazywane do krajów trzecich.

Czytany 270 razy

Adres

Liceum Ogólnokształcące 
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
im.Franciszki Lechner
ul. Broniewskiego 13
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 829-24-09, 500 044 008 

 

 

Organ prowadzący

Prowincja Polska
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
ul. Pędzichów 16
31-152 Kraków
tel. +48 12 633 75 00

RODO

Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Julia Szablowska.

Administrator strony

Strona nie działa poprawnie zgłoś administratorowi: Agnieszka Danielec.

Top