Uczniowie i ich Rodzice/Opiekunowie prawni

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych –
Uczniowie i ich Rodzice / Opiekunowie prawni  

Administrator 

Administratorem Państwa danych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Zgromadzenia Córek Bożej Miłości z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Broniewskiego 13, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowany przez Dyrektora (dalej: Zespół Szkół). 

Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwoniąc pod numer telefonu: 33 829 24 09.

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych – Julią Szablowską, pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel i podstawy przetwarzania 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty, a także przepisami wykonawczymi do ww. aktów prawnych, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a, g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO);

dane osobowe przetwarzane są w celach:

  • realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w przepisach wyżej wymienionych aktów prawnych oraz zadań zleconych takich, jak prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, prowadzenie zadań z zakresu opieki pielęgniarskiej, prowadzenie zajęć dodatkowych, realizacja zadań z zakresu BHP, wypożyczanie książek z biblioteki szkolnej, prowadzenie świetlicy szkolnej, itp.
  • związanych z udziałem ucznia w konkursach i zawodach organizowanych w Zespole Szkół i poza nim (na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego); 
  • publikacji wizerunku w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez Zespół Szkół w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół.

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Państwa danych będą: 

  • podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 
  • podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla Zespołu Szkół (w tym: dostawcy oprogramowania, obsługa informatyczna, obsługa IOD, podmioty świadczące usługi krawieckie, medyczne, prawne, archiwizacji i usuwania nośników danych, hostingu, organizatorzy zawodów, konkursów, olimpiad, wycieczek i eventów).

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do Zespołu Szkół lub do czasu wycofania zgody (w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody), a w każdym razie przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez Zespół Szkół.

Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. W celu uczęszczania ucznia do Zespołu Szkół są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez Administratora względem ucznia. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie
na realizację głównych zadań przez Administratora względem ucznia.

Nie podejmuje się decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.

Dane nie są przekazywane do krajów trzecich.

Czytany 313 razy

Adres

Liceum Ogólnokształcące 
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
im.Franciszki Lechner
ul. Broniewskiego 13
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 829-24-09, 500 044 008 

 

 

Organ prowadzący

Prowincja Polska
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
ul. Pędzichów 16
31-152 Kraków
tel. +48 12 633 75 00

RODO

Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Julia Szablowska.

Administrator strony

Strona nie działa poprawnie zgłoś administratorowi: Agnieszka Danielec.

Top