WAŻNE  INFORMACJE

 

Spotkanie z Rodzicami dzieci przyjętych do klasy pierwszej, czwartej i siódmej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się 6 czerwca o godz. 17.00 w sali gimnastycznej.

 

Podczas zebrania zostanie zaprezentowany m.in.strój szkolny, dlatego prosimy o obecność rodziców wraz z dziećmi, aby pobrać miary i dokonać zamówienia.

 

Rodziców uczniów klasy czwartej i siódmej prosimy o zgłoszenie się do sekretariatu (6 czerwca) po odbiór zaświadczenia o przyjęciu ucznia do szkoły w celu przekazania szkole, do której uczeń obecnie uczęszcza. Na podstawie tego zaświadczenia szkoła przesyła lub przekazuje rodzicowi odpis arkusza ocen i kartę zdrowia.

Jesteś tutaj:Przyjęcia do klasy 4 SP 2019/2020
wtorek, 06 listopad 2018 14:12

Przyjęcia do klasy 4 SP 2019/2020

KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

DO KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner

na rok szkolny 2019/2020

 

 1. Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner jest koedukacyjną, publiczną, bezpłatną szkołą bezrejonową.
 2. Planowana liczba uczniów do klasy IV – maksymalnie 24 osoby.
 3. Językiem dodatkowym w klasie IV będzie język niemiecki lub język włoski.
 4. Przyjęcie do klasy IV odbywa się na zasadzie przejścia ucznia z jednej szkoły do drugiej. Nie obowiązują przepisy dotyczące rekrutacji. Przyjęcie ucznia do szkoły jest decyzją dyrektora.
 5. Prawo przyjęcia do IV klasy Szkoły Podstawowej mają uczniowie szkół podstawowych, którzy w 2019 roku uzyskają świadectwo ukończenia III klasy szkoły podstawowej.

I. Kryteria przyjęcia do klasy IV w roku szkolnym 2019/2020 mają charakter pomocniczy i są następujące:

 1. Świadectwo z klasy II i wykaz ocen opisowych uzyskanych na I półrocze klasy III.
 2. Osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym.
 3. Rodzeństwo kandydata spełnia już obowiązek szkolny w szkołach prowadzonych przez ZCBM lub rodzic kandydata jest pracownikiem szkoły.
 4. Zaangażowanie w życie parafii: ministranci, schola, Oaza, Dzieci Maryi (zaświadczenie od ks. proboszcza) .
 5. Harcerstwo (zaświadczenie).

II. Szczegółowy terminarz przyjęcia uczniów jest następujący:

Data

Wydarzenie

do 31 maja 2019 r.

Rozmowa dyrektora/wicedyrektora lub osoby wyznaczonej z dzieckiem i z rodzicami. Na rozmowę należy umawiać się telefonicznie dzwoniąc do sekretariatu szkoły. (33/ 829 24 09)

Złożenie kompletu dokumentów:

a) Potwierdzona kopia świadectwa ukończenia klasy II SP,

b) Zaświadczenie ze Szkoły Podstawowej, do której uczęszcza kandydat o ocenach opisowych uzyskanych na I półrocze klasy III roku szkolnego 2018/2019,

c) Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej (do pobrania ze strony internetowej szkoły),

d) Deklaracja wyboru drugiego języka (do pobrania ze strony internetowej szkoły),

e) Opinia katechety lub ks.proboszcza,

f) Zaświadczenie o zaangażowaniu w harcerstwo, życie parafialne,

g) Dyplom potwierdzający uzyskanie I, II lub III miejsca w konkursach.

3 czerwca 2019 r., godzina 9:00

Ogłoszenie lista przyjętych kandydatów. Informacja będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń na parterze w budynku szkoły.

od 21 – 24 czerwca 2019 r., godzina 15.00

Dostarczenie przez uczniów przyjętych następujących dokumentów:

a) Oryginału świadectwa ukończenia klasy III szkoły podstawowej,

b) 2 zdjęć, opisanych imieniem i nazwiskiem,

c) Karty zdrowia (ze szkolnego gabinetu medycznego),

d) Deklaracji dla Ucznia i Rodziców (do pobrania ze strony internetowej szkoły).

 1. Brak odpowiednich dokumentów w wyznaczonych terminach traktowany jest jako rezygnacja z woli uczęszczania do Publicznej Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner.
 2. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje dyrektor.
Czytany 745 razy

Adres

Szkoła Podstawowa
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
im.Franciszki Lechner
ul. Broniewskiego 13
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 829-24-09, 500 044 008 

 

 

Organ prowadzący

Prowincja Polska
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
ul. Pędzichów 16
31-152 Kraków
tel. +48 12 633 75 00

RODO

Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Julia Szablowska.

Administrator strony

Strona nie działa poprawnie zgłoś administratorowi: Agnieszka Danielec.