WAŻNE  INFORMACJE

 

Spotkanie z Rodzicami dzieci przyjętych do klasy pierwszej, czwartej i siódmej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się 6 czerwca o godz. 17.00 w sali gimnastycznej.

 

Podczas zebrania zostanie zaprezentowany m.in.strój szkolny, dlatego prosimy o obecność rodziców wraz z dziećmi, aby pobrać miary i dokonać zamówienia.

 

Rodziców uczniów klasy czwartej i siódmej prosimy o zgłoszenie się do sekretariatu (6 czerwca) po odbiór zaświadczenia o przyjęciu ucznia do szkoły w celu przekazania szkole, do której uczeń obecnie uczęszcza. Na podstawie tego zaświadczenia szkoła przesyła lub przekazuje rodzicowi odpis arkusza ocen i kartę zdrowia.

Jesteś tutaj:Przyjęcia do klasy 7 SP 2019/2020
wtorek, 06 listopad 2018 14:12

Przyjęcia do klasy 7 SP 2019/2020

KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

DO KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner

na rok szkolny 2019/2020

 

  1. Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner jest koedukacyjną, publiczną, bezpłatnąszkołą bezrejonową.
  2. Planowana liczba uczniów do klasy VII – 30 osób.
  3. Drugim językiem obowiązkowym w klasie VII będzie język włoski lub język niemiecki (do wyboru).
  4. Przyjęcie do klas VII odbywa się na zasadzie przejścia ucznia z jednej szkoły do drugiej. Nie obowiązują przepisy dotyczące rekrutacji.
  5. Przyjęcie ucznia do szkoły jest decyzją dyrektora. Prawo przyjęcia do VII klasy Szkoły Podstawowej mają uczniowie szkół podstawowych, którzy w 2019 roku uzyskają świadectwo ukończenia VI klasy szkoły podstawowej.

I. Kryteria przyjęcia do klasy VII SP w roku szkolnym 2019/2020 mają charakter pomocniczy i są następujące:

Zasady przyznawania punktów za oceny wpisane na świadectwie ukończenia V klasy szkoły podstawowej oraz oceny śródroczne uzyskane w klasie VI i szczególne osiągnięcia ucznia.

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE

Liczba punktów

Punktacja maksymalna

a) Język polski

b) Język obcy (obowiązkowy w SP)

c) Matematyka

d) Historia i społeczeństwo

e) Biologia

dopuszczający – 2 pkt.
dostateczny – 3 pkt.
dobry – 4 pkt.
bardzo dobry – 5 pkt.
celujący – 6 pkt.

60 punktów

(maksymalnie po 30 pkt. za świadectwo ukończenia klasy V oraz oceny za I półrocze klasy VI)

Świadectwo ukończenia klasy VI szkoły podstawowej z wyróżnieniem

5 punktów

UZYSKANIE TYTUŁU LAUREATA

Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego (język polski lub matematyka)

16 punktów

(po 8 punktów za każdy tytuł)

UZYSKANIE TYTUŁU FINALISTY

Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego (język polski lub matematyka)

12 punktów

(po 6 punktów za każdy tytuł)

osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym

I MIEJSCE - 3 punkty

II MIEJSCE - 2 punkty

III MIEJSCE - 1 punkty

Tytuł laureata Konkursu Języka Angielskiego SP Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner

I MIEJSCE - 5 punktów

II MIEJSCE - 4 punkty

III MIEJSCE - 3 punkty

Rodzeństwo kandydata spełnia już obowiązek szkolny w ZSO ZCBM lub rodzic kandydata jest pracownikiem ZSO ZCBM

5 punktów

a) Zaangażowanie w życie parafii: ministranci, schola, Oaza, Dzieci Maryi (zaświadczenie od Ks. Proboszcza)

b) Harcerstwo (zaświadczenie z Hufca)

c) aktywność społecznej (wolontariat)  

12 punktów

(po 4 punkty za każdy)

Maksymalna liczba punktów wynosi 123.


II. Szczegółowy terminarz przyjęcia uczniów jest następujący:

do 31 maja 2019 r.

Rozmowa dyrektora/wicedyrektora lub osoby wyznaczonej, z dzieckiem i z rodzicami. Na rozmowę należy umawiać się telefonicznie dzwoniąc do sekretariatu szkoły. (33/ 829 24 09)

Złożenie kompletu dokumentów:

a) Potwierdzona kopia świadectwa ukończenia kl. V SP,

b) Zaświadczenie ze Szkoły Podstawowej, do której uczęszcza kandydat o ocenach uzyskanych na I półrocze klasy VI roku szkolnego 2017/2018,

c) Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej (do pobrania ze strony internetowej szkoły),

d) Deklaracja wyboru drugiego języka (do pobrania ze strony internetowej szkoły),

e) Opinia katechety lub proboszcza,

f) Zaświadczenie o zaangażowaniu w harcerstwo, życie parafialne, wolontariat,

g) Dyplom potwierdzający uzyskanie I, II lub III miejsca w konkursach co najmniej na szczeblu powiatowym.

3 czerwca 2019 r., godzina 9:00

Ogłoszenie listy przyjętych kandydatów. Informacja będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń na parterze w budynku szkoły.

do 21 – 24 czerwca 2019 r., godzina 15.00

Dostarczenie przez uczniów przyjętych:

a) Oryginału świadectwa ukończenia klasy VI szkoły podstawowej,

b) 2 zdjęcia, opisane imieniem i nazwiskiem,

c) Kartę zdrowia (ze szkolnego gabinetu medycznego),

d) Deklaracja dla Ucznia i Rodziców (do pobrania ze strony internetowej szkoły).

  1. Brak odpowiednich dokumentów w wyznaczonych terminach traktowany jest jako rezygnacja z woli uczęszczania do Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner.
  2. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje dyrektor.
Czytany 929 razy

Adres

Szkoła Podstawowa
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
im.Franciszki Lechner
ul. Broniewskiego 13
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 829-24-09, 500 044 008 

 

 

Organ prowadzący

Prowincja Polska
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
ul. Pędzichów 16
31-152 Kraków
tel. +48 12 633 75 00

RODO

Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Julia Szablowska.

Administrator strony

Strona nie działa poprawnie zgłoś administratorowi: Agnieszka Danielec.