DZIENotwarty2

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin świetlicy szkolnej

w Szkole Podstawowej ZCBM im. Franciszki Lechner w Bielsku-Białej

Zadaniem głównym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zajęciach lekcyjnych, uwzględniającej potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne (zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe, Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.).

 

CELE DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY

 

1.      Organizowanie pomocy w nauce (przy współpracy z nauczycielami i wychowawcami) i tworzenie warunków do nauki własnej uczniów oraz przyzwyczajanie ich do samodzielnej pracy umysłowej.

2.      Organizowanie w miarę możliwości gier i zabaw ruchowych i innych form kultury fizycznej zarówno w pomieszczeniach, jak i na wolnym powietrzu w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju fizycznego dziecka.

3.      Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizację stosownych zajęć w tym zakresie, pobudzanie ciekawości poznawczej uczniów.

4.      Wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami w czasie wolnym.

5.      Wdrażanie do samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań i organizacji wolnego czasu.

6.      Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

7.      Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

8.      Organizowanie rozrywki indywidualnej i zbiorowej oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.

 

DOKUMENTACJA ŚWIETLICY

 

1.      Regulaminy świetlicy szkolnej.

2.      Roczny plan pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej świetlicy szkolnej.

3.      Elektroniczny dziennik zajęć, w którym odnotowywana jest obecność ucznió, tematyka zajęć i uwagi o zachowaniu wychowanków.

4.      Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

5.      Ramowy rozkład dnia świetlicy szkolnej.

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 

1.      W świetlicy organizowane są programowe i dowolne, grupowe i indywidualne zajęcia pod opieką wychowawcy.

2.      Zajęcia na świetlicy odbywają się wg ramowego rozkładu dnia w godz. od 6.50 do 8.20 oraz od 12.25 do 16.30.

3.      Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów prawnych) dziecka przez wypełnienie Karty Zgłoszenia Dziecka i złożenie jej u wychowawcy świetlicy nie później niż do 14 września.

4.      Kwalifikacji ucznia do świetlicy dokonuje szkolony zespół nauczycieli ds. świetlicy.

5.      W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z klas 1-3, których oboje rodziców pracują, i te, które dojeżdżają do szkoły z innych dzielnic miasta lub innych miejscowości.

6.      Grupa świetlicowa może liczyć maksymalnie 25 uczniów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 691).

7.      Dzieci przebywają na świetlicy przed i po zajęciach lekcyjnych oraz z powodu innych okoliczności wymagających zapewnienia im opieki.

8.      Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku:

·         samodzielnego wyjścia dziecka do domu;

·         odbierania dzieci przez inne osoby niż rodzic (opiekun prawny); upoważnienia rodziców są przechowywane w dokumentacji wychowawcy świetlicy.

9.      W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy do godziny 16.35 oraz braku kontaktu z jego rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (Policja).

10.  W uzasadnionych przypadkach zachowania zagrażającego życiu i zdrowiu własnemu lub innych oraz notorycznego sprawiania trudności wychowawczych, uniemożliwiających prowadzenie zajęć  zespół nauczycieli ds. świetlicy  w porozumieniu z Dyrekcją może karnie usunąć ucznia ze świetlicy.

11.  Uczeń przestaje być wychowankiem świetlicy w sytuacji pisemnej deklaracji rodziców, niezłożenia podania o przyjęcie na nowy rok szkolny oraz w przypadku dyscyplinarnego usunięcia go ze świetlicy.

12.  Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, na boisku szkolnym lub placu zabaw, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWAWCY

 

1.      Wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo wychowanków od chwili zgłoszenia się dziecka do świetlicy do chwili rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz po zakończeniu przerwy po ostatniej lekcji do czasu ich przekazania rodzicom.

2.      Wychowawca zezwala uczniom przejść na lekcje równo z dzwonkiem ogłaszającym przerwę przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

3.      Wychowawca świetlicy ma obowiązek informować wychowawcę klasowego o zachowaniu uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania uczniów.

4.      Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców (opiekunów prawnych) o problemach mających miejsce podczas zajęć na świetlicy.

5.      W przypadku zaistnienia wypadku, któremu ulegnie wychowanek, należy niezwłocznie:

·         poinformować o wypadku Dyrektora szkoły,

·         zawiadomienie pielęgniarkę szkolną (pogotowie ratunkowe – w uzasadnionych przypadkach),

·         zawiadomić rodziców o wypadku i stanie zdrowia dziecka.

6.      Wychowawca świetlicy nie odpowiada za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły w czasie, kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej.

7.      Wychowawca klasy, wystawiając ocenę z zachowania uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego na zajęcia do świetlicy.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

 

1.      Rodzice współpracują w procesie wychowawczo-opiekuńczym, któremu podlega ich dziecko.

2.      Rodzic, opiekun, lub osoba upoważniona osobiście odbiera dziecko ze świetlicy. Nie można wywoływać dziecka przez telefon, umawiać się z nim przed szkołą. Nie ma możliwości telefonicznego zwalniania dziecka ze świetlicy w celu samodzielnego udania się do samochodu rodzica/opiekuna.

3.      Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy, oraz za dziecko, które opuściło świetlicę lub teren szkoły.

4.      Rodzice zobowiązani są przestrzegać wcześniej zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w świetlicy oraz jego odbioru do godziny zakończenia zajęć. W przypadku notorycznego nieprzestrzegania godzin odbioru, uczeń może zostać usunięty z listy osób uczęszczających na świetlicę szkolną.

5.      Rodzic ma obowiązek potwierdzić w formie pisemnej samodzielny powrót dziecka do domu lub odebranie go przez osoby upoważnione, jeśli nie jest to ujęte w Karcie zgłoszenia dziecka. Samodzielny powrót jest możliwy, jeśli rodzic wyrazi swoją pisemną zgodę, a dziecko ukończyło 7. rok życia. Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru wychowawcy świetlicy. Osoba upoważniona do odbioru dziecka musi być pełnoletnia.

6.      Po zakończeniu zajęć świetlicowych rodzice ponoszą odpowiedzialność za nieodebrane dziecko.

7.      W uzasadnionych przypadkach, gdy zachodzi podejrzenie, że rodzic bądź osoba upoważniona do odbioru dziecka znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych lub jej zachowanie mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa dziecka, wychowawca świetlicy ma prawo odmówić wydania dziecka i skontaktować się z inna osobą upoważnioną do jego odbioru.

8.      Za szkody materialne powstałe w wyniku nieprzestrzegania przez dziecko regulaminu świetlicy koszty ponoszą rodzice.

9.      Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka zobowiązani są powiadomić wychowawcę świetlicy o zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacjach, które mogą mieć wpływ  na  bezpieczeństwo  i  funkcjonowanie  dziecka  w  szkole  (choroby, alergie, orzeczenia poradni itp.).

 

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKA

 

1.      Wychowanek ma prawo do właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej (zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego).

2.      Wychowanek ma prawo korzystania z pomieszczeń świetlicowych, boiska szkolnego i placu zabaw, do korzystania z materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek, gier i sprzętu sportowego wg zasad ustalonych kontraktem świetlicowym.

3.      Wychowanek po wejściu do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela.

4.      Wychowanek ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym oddaleniu się.

5.      Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.

6.      Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.

7.      W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń multimedialnych przyniesionych z domu, poza przypadkiem koniecznego kontaktu z rodzicem, za zgodą wychowawcy.

8.      Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone przez dzieci do świetlicy szkolnej.

9.      Wychowanek ma obowiązek stosować się do ramowego rozkładu dnia obowiązującego w świetlicy, regulaminu i kontraktu świetlicowego.

 

NAGRODY I KARY

 

1.      Nagrody:

·         Wyróżnienie słowne przez wychowawcę świetlicy.

·         Pochwała w formie pisemnej do dzienniczka ucznia (kl.1-3).

·         Pochwała w formie pisemnej do dziennika elektronicznego.

2.      Kary:

·         Upomnienie przez wychowawcę świetlicy w formie pisemnej do dzienniczka ucznia i dziennika elektronicznego.

·         Zawieszenie w prawach uczestnika świetlicy (określane indywidualnie wobec dziecka).

·         Usunięcie ze świetlicy w porozumieniu z Dyrektorem szkoły, wychowawcą klasy i pedagogiem.

2019 SPwyniki

klauzulaR klauzulaM

bg

Adres

Szkoła Podstawowa
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
im.Franciszki Lechner
ul. Broniewskiego 13
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 829-24-09, 500 044 008 

 

 

Organ prowadzący

Prowincja Polska
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
ul. Pędzichów 16
31-152 Kraków
tel. +48 12 633 75 00

RODO

Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Julia Szablowska.

Administrator strony

Strona nie działa poprawnie zgłoś administratorowi: Agnieszka Danielec.