wtorek, 14 marzec 2023 13:26

Zasady przyjmowania uczniów 2023/2024

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

DO 4-LETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

ZGROMADZENIA CÓREK BOŻEJ MIŁOŚCI IM. FRANCISZKI LECHNER

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 


 REKRUTACJA ODBYWA SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

SYSTEM REKRUTACJI DLA UCZNIÓW SP


Podstawa prawna:                                                                                     

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U.2022.2431).
  • Decyzja WE-KZ.537.3.2022 Śląskiego Kuratora Oświaty z 31 stycznia 2023 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024.

1. Rekrutacja do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner na rok szkolny 2023/2024 przeprowadzana zostanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru. Rejestracja w elektronicznym systemie naboru jest równoznaczna z akceptacją przez kandydata warunków i wyników rekrutacji. Wniosek o przyjęcie może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół ponadpodstawowych.

2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów:

  1. uzyskanych z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w SP,
  2. uzyskanych za oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia SP (z języka polskiego, matematyki i dwóch przedmiotów – w zależności od oddziału, do którego kandydat chciałby uczęszczać),
  3. uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia (uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie  art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty tytułu laureata lub finalisty, osiągnięcia w zawodach: wiedzy innych niż w. wym., artystycznych, lub sportowych) co najmniej na szczeblu powiatowym,
  4. uzyskanych za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

3. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. 

4. Minimalna liczba punktów uzyskanych w rekrutacji wynosi 120 punktów. 

Zasady przyznawania punktów:

1. Przy ustalaniu liczby punktów za oceny z czterech przedmiotów nauczania występujących na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyjmuje się następującą wartość ocen:

Klasa I A z programem język polski, historia i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

Punktowane zajęcia edukacyjne:

Punktacja szczegółowa:

Punktacja maksymalna

język polski, historia, matematyka, język angielski 

celujący - 18 pkt

18 punktów za każdy przedmiot

bardzo dobry - 17 pkt

dobry - 14 pkt

dostateczny - 8 pkt

  dopuszczający - 2 pkt

Klasa I B z programem matematyki, geografii i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

Punktowane zajęcia edukacyjne:

Punktacja szczegółowa:

Punktacja maksymalna

język polski, matematyka, geografia, język angielski

celujący - 18 pkt

18 punktów za każdy przedmiot

bardzo dobry - 17 pkt

dobry - 14 pkt

dostateczny - 8 pkt

dopuszczający - 2 pkt

Klasa I C z programem języka polskiego, biologii i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

Punktowane zajęcia edukacyjne:

Punktacja szczegółowa:

Punktacja maksymalna

język polski, matematyka, biologia, język angielski

celujący - 18 pkt

18 punktów za każdy przedmiot

bardzo dobry - 17 pkt

dobry - 14 pkt

dostateczny - 8 pkt

dopuszczający - 2 pkt

2. Świadectwo ukończenia SP z wyróżnieniem- 7 punktów.

3. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 135 ust. 4 pkt 3 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy – Prawo oświatowe ; za:

3.1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
  5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

3.2. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

  1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
  2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
  3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
  4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt 3.1-3.2, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

4. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 135 ust. 4 pkt 3 lit. b, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. b, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. b i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy – Prawo oświatowe – 3 punkty;

5. Za egzamin ósmoklasisty można uzyskać maksymalnie- 100 punktów;

5.1 Przeliczaniem na punkty poszczególnych kryteriów zajmuje się komisja rekrutacyjna w szkole, do której odbywa się rekrutacja uczniów.

  1. Wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35.
  2. Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.
  3. Za egzamin z języka polskiego uczeń może uzyskać – maksymalnie – 35 punktów
  4. Za egzamin z matematyki uczeń może uzyskać – maksymalnie – 35 punktów.
  5. Za egzamin z języka obcego nowożytnego uczeń może uzyskać – maksymalnie 30 punktów.

Razem za egzamin maksymalnie 100 punktów.

6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu po ośmioletniej szkole podstawowej, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

6.1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

  1. celującym – przyznaje się po 35 punktów,
  2. bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
  3. dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
  4. dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
  5. dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

6.2. wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

  1. celującym – przyznaje się 30 punktów,
  2. bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
  3. dobrym – przyznaje się 20 punktów,
  4. dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
  5. dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

7. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach, wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.

8. Pierwszeństwo w przyjęciu do klasy pierwszej liceum, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym mają uczniowie spełniający następujące kryteria:

  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

1. Od 8 maja kandydat może zapoznać się z ofertą w elektronicznym systemie Vulcan.

2. Od 15 maja do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15:00 - Dokonanie rejestracji elektronicznej oraz złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  • wniosek o przyjęcie (wydrukowany z elektronicznego systemu naboru) podpisany przez rodziców (prawnych opiekunów),
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych) jeśli takie uczeń posiada.

3. Od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r. do godz. 15:00 – dostarczanie do szkoły kopii świadectwa ukończenia SP oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz wniosku o przyjęcie kandydata (jeśli nastąpiła zmiana szkół do których kandyduje).

4. Do 10 lipca 2023 r. – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły.

5. 18 lipca 2023 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

6. Od 18 lipca do 25 lipca 2023 r. do godz. 15:00  - potwierdzanie przez kandydatów/rodziców kandydatów woli uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie do sekretariatu:

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • arkusz informacyjny ucznia (POBIERZ ARKUSZ),
  • dwóch opisanych fotografii kandydata,
  • karty zdrowia,
  • orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli kandydat posiada).

7. 26 lipca 2023 r. do godz. 14:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Niedostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w w/w. terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem z listy uczniów.

Klasa I C (pol-hist-ang)

W klasie będzie realizowany rozszerzony program z języka polskiego w wymiarze 6 godzin tygodniowo i historii w wymiarze 4 godziny tygodniowo.

Poziom rozszerzony z języka angielskiego będzie realizowany w wymiarze 4 godziny tygodniowo w kl. I i II, natomiast 5 godzin tygodniowo w kl. III i IV.

Klasa I B (mat-geo-ang)

W klasie będzie realizowany rozszerzony program z matematyki w wymiarze: 4 godzin tygodniowo w klasie I, 6 godzin tygodniowo w klasie II i III i 5 godzin tygodniowo w klasie IV oraz rozszerzony poziom z geografii w wymiarze: 3 godziny tygodniowo w klasie I, III i IV oraz 4 godziny tygodniowo w klasie II.

Poziom rozszerzony z języka angielskiego będzie realizowany w wymiarze: 4 godziny tygodniowo w kl. I i II, 5 godzin tygodniowo w kl. III i IV.

Klasa I A (pol-biol-ang)

W klasie będzie realizowany rozszerzony program z języka polskiego w wymiarze: 6 godzin tygodniowo w klasie I, II, III, IV oraz rozszerzony program z biologii w wymiarze: 3 godziny tygodniowo w klasie I i III i IV i 4 godzin tygodniowo w klasie II

Poziom rozszerzony z języka angielskiego będzie realizowany w wymiarze: 4 godziny tygodniowo w kl. I i II, 5 godzin tygodniowo w kl. III i IV.

Dwa obowiązkowe języki obce będą nauczane jako kontynuacja języka obcego obligatoryjnie realizowanego w SP, przy czym pierwszym będzie język angielski, natomiast drugim język niemiecki lub włoski.

Limit miejsc:

Klasa I A z programem języka polskiego, historii i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym: 13 osób

Klasa I B z programem matematyki, geografii i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym: 26 osób

Klasa I C z programem języka polskiego, biologii i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym: 13 osób

Drugi język obcy:

Jako drugi język można wybrać język niemiecki albo język włoski /dla początkujących lub kontynuacja/, z zastrzeżeniem, że grupa językowa na danym poziomie powstanie jeśli będzie liczyła co najmniej 10 osób.

Czytany 3065 razy Ostatnio zmieniany środa, 05 lipiec 2023 11:51
Więcej w tej kategorii: « WESPRZYJ NAS

Adres

Liceum Ogólnokształcące 
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
im.Franciszki Lechner
ul. Broniewskiego 13
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 829-24-09, 500 044 008 

 

 

Organ prowadzący

Prowincja Polska
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
ul. Pędzichów 16
31-152 Kraków
tel. +48 12 633 75 00

RODO

Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Julia Szablowska.

Administrator strony

Strona nie działa poprawnie zgłoś administratorowi: Agnieszka Danielec.

Top