Klasa 7

SP7

KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY VII

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner

na rok szkolny 2017/2018

 

 1. Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner jest koedukacyjną, publiczną, bezpłatną szkołą bezrejonową.
 2. Planowana liczba uczniów do klasy VII – maksymalnie 20.
 3. Drugim językiem obowiązkowym w klasie VII będzie język włoski.
 4. Przyjęcie do klas VII odbywa się na zasadzie przejścia ucznia z jednej szkoły do drugiej. Nie obowiązują przepisy dotyczące rekrutacji.
 5. Przyjęcie ucznia do szkoły jest decyzją dyrektora. Prawo przyjęcia do VII klasy Szkoły Podstawowej mają uczniowie szkół podstawowych, którzy w 2017 roku uzyskają świadectwo ukończenia VI klasy szkoły podstawowej.

I. Kryteria przyjęcia do klasy VII SP w roku szkolnym 2017/2018 mają charakter pomocniczy i są następujące:

 1. Zasady przyznawania punktów za oceny wpisane na świadectwie ukończenia V klasy szkoły podstawowej oraz oceny śródroczne uzyskane w roku szkolnym 2016/2017 i szczególne osiągnięcia ucznia.

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:

Liczba punktów

Punktacja maksymalna

 1. Język polski
 2. Język obcy (obowiązkowy w SP)
 3. Matematyka
 4. Historia i społeczeństwo
 5. Przyroda

dopuszczający – 2 pkt.
dostateczny – 3 pkt.
dobry – 4 pkt.
bardzo dobry – 5 pkt.
celujący – 6 pkt.

60 punktów

(maksymalnie po 30 pkt. za świadectwo ukończenia klasy V oraz oceny za I półrocze klasy VI)

Świadectwo ukończenia klasy V Szkoły Podstawowej z wyróżnieniem

5 punktów

UZYSKANIE TYTUŁU LAUREATA

Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego (język polski lub matematyka)

16 punktów (po 8 punktów za każdy tytuł)

UZYSKANIE TYTUŁU FINALISTY

Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego (język polski lub matematyka)

12 punktów (po 6 punktów za każdy tytuł)

Osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym

I MIEJSCE - 3 punkty

II MIEJSCE - 2 punkty

III MIEJSCE - 1 punkty

Tytuł laureata Konkursu Języka Angielskiego i Konkursu Ortograficznego organizowanego przez Gimnazjum Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner

10 punktów (maksymalnie po 5 punktów za każdy)

I MIEJSCE - 5 punktów

II MIEJSCE - 4 punkty

III MIEJSCE - 3 punkty

Rodzeństwo kandydata spełnia już obowiązek szkolny w ZSO ZCBM lub rodzic kandydata jest pracownikiem ZSO ZCBM

5 punktów

 1. Zaangażowanie w życie parafii: ministranci, schola, Oaza, Dzieci Maryi (zaświadczenie od Ks. Proboszcza)
 2. Harcerstwo (zaświadczenie z Hufca)
 3. Aktywność społeczna (wolontariat)

12 punktów (po 4 punkty za każdy)

Łączna maksymalna liczba punktów wynosi 123.

II. Szczegółowy terminarz rekrutacji jest następujący:

Data

Wydarzenie

od 1 - 24 marca 2017 r.

Zgłoszenie do szkoły i złożenie kompletu dokumentów:

 1. Potwierdzona kopia świadectwa ukończenia kl. V SP
 2. Zaświadczenie ze Szkoły Podstawowej, do której uczęszcza kandydat, o ocenach uzyskanych na I półrocze klasy VI roku szkolnego 2016/2017
 3. Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej ZCBM (do pobrania ze strony internetowej szkoły)
 4. Opinia katechety lub ks. proboszcza
 5. Zaświadczenie o zaangażowaniu w harcerstwo, życie parafialne, wolontariat
 6. Dyplom potwierdzający uzyskanie I, II lub III miejsca w konkursach na szczeblu co najmniej powiatowym

od 1 - 24 marca 2017 r.

Umawianie spotkań na rozmowę z dyrekcją szkoły lub osobą wyznaczoną. Na rozmowę należy umawiać się telefonicznie dzwoniąc do sekretariatu szkoły. (33/ 829 24 09)

od 27 - 31 marca 2017 r.

Rozmowa dyrektora/wicedyrektora lub osoby wyznaczonej, z dzieckiem i z rodzicami.

7 kwietnia 2017 r. godzina 15:00

Lista przyjętych będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń na parterze w budynku szkoły.

od 29 – 30 czerwca 2017 r.

do godziny 15.00

Dostarczenie przez uczniów przyjętych następujących dokumentów:

 1. Oryginału świadectwa ukończenia klasy VI Szkoły Podstawowej.
 2. Dokumentu „zawiadomienie o przekazaniu ucznia” podpisanego przez dyrektora szkoły, do której uczęszczał uczeń w klasie VI.
 3. 2 zdjęć opisanych imieniem i nazwiskiem.
 4. Karty zdrowia (ze szkolnego gabinetu medycznego).
 5. Deklaracji dla Ucznia i Rodziców (do pobrania ze strony internetowej szkoły).

Brak odpowiednich dokumentów w wyznaczonych terminach traktowany jest jako rezygnacja z woli uczęszczania do Publicznej Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner.

Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje dyrektor.