Klasa 4

SP4

KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY IV

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner

na rok szkolny 2017/2018

 

 1. Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner jest koedukacyjną, publiczną, bezpłatną szkołą bezrejonową.
 2. Planowana liczba uczniów do klasy IV – maksymalnie 20.
 3. Językiem dodatkowym w klasie IV będzie język niemiecki.
 4. Przyjęcie do klasy IV odbywa się na zasadzie przejścia ucznia z jednej szkoły do drugiej. Nie obowiązują przepisy dotyczące rekrutacji. Przyjęcie ucznia do szkoły jest decyzją dyrektora.
 5. Prawo przyjęcia do IV klasy Szkoły Podstawowej mają uczniowie szkół podstawowych, którzy w 2017 roku uzyskają świadectwo ukończenia III klasy szkoły podstawowej.

I. Kryteria przyjęcia do klasy IV w roku szkolnym 2017/2018 mają charakter pomocniczy i są następujące: 

 1. Świadectwo z klasy II i wykaz ocen opisowych uzyskanych na I półrocze klasy III.
 2. Osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym.
 3. Rodzeństwo kandydata spełnia już obowiązek szkolny w szkołach prowadzonych przez ZCBM lub rodzic kandydata jest pracownikiem szkoły.
 4. Zaangażowanie w życie parafii: ministranci, schola, Oaza, Dzieci Maryi (zaświadczenie od ks.proboszcza) .
 5. Harcerstwo (zaświadczenie).

II.Szczegółowy terminarz rekrutacji jest następujący:

Data

Wydarzenie

od 1 - 24 marca 2017 r.

Zgłoszenie do szkoły i złożenie kompletu dokumentów:

 1. Potwierdzona kopia świadectwa ukończenia klasy II SP.
 2. Zaświadczenie ze Szkoły Podstawowej, do której uczęszcza kandydat o ocenach opisowych uzyskanych na I półrocze klasy III roku szkolnego 2016/2017.
 3. Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej (do pobrania ze strony internetowej szkoły).
 4. Opinia katechety lub ks.proboszcza.
 5. Zaświadczenie o zaangażowaniu w harcerstwo, życie parafialne.
 6. Dyplom potwierdzający uzyskanie I, II lub III miejsca w konkursach.

od 1 - 24 marca 2017 r.

Umawianie spotkań na rozmowę z dyrekcją szkoły lub osobą wyznaczoną. Na rozmowę należy umawiać się telefonicznie dzwoniąc do sekretariatu szkoły. (33/ 829 24 09)

od 27 - 31 marca 2017 r.

Rozmowa dyrektora/wicedyrektora lub osoby wyznaczonej z dzieckiem i z rodzicami.

7 kwietnia 2017 r. godzina 15:00

Lista przyjętych będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń na parterze w budynku szkoły.

od 29 – 30 czerwca 2017 r.

do godziny 15.00

Dostarczenie przez uczniów przyjętych następujących dokumentów:

 1. Oryginału świadectwa ukończenia klasy III szkoły podstawowej.
 2. Dokumentu „zawiadomienie o przekazaniu ucznia” podpisanego przez dyrektora szkoły, do której uczęszczał uczeń w klasie III.
 3. 2 zdjęć opisanych imieniem i nazwiskiem.
 4. Karty zdrowia (ze szkolnego gabinetu medycznego).
 5. Deklaracji dla Ucznia i Rodziców (do pobrania ze strony internetowej szkoły).

Brak odpowiednich dokumentów w wyznaczonych terminach traktowany jest jako rezygnacja z woli uczęszczania do Publicznej Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner.

Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje dyrektor.