Klasy 1

SP1

 

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Publicznej Szkoły Podstawowej

Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner w Bielsku-Białej

na rok szkolny 2017/2018

 

§1

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner w Bielsku-Białej jest szkołą dostępną dla wszystkich dzieci, których rodzice pragną je w niej kształcić.
 2. Szkoła nie posiada obwodu, przyjmuje dzieci z terenu gminy i okolic.
 3. Możliwość przyjęcia do Publicznej Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner w Bielsku-Białej na rok szkolny 2017/2018 mają dzieci 7-letnie oraz (na wniosek rodziców) dzieci 6-letnie, jeśli spełniają wymagania art. 36 p. 2 ustawy – Prawo oświatowe.
 4. Kryterium, którym kieruje się szkoła w przyjmowaniu kandydatów do klasy pierwszej, jest rozmowa pedagoga szkolnego i psychologa z kandydatem – badanie psychologiczne gotowości szkolnej. Obowiązkowa jest również rozmowa dyrektora szkoły lub osoby wyznaczonej przez dyrektora z kandydatem i jego rodzicami.
 5. Punktacja odpowiadająca poszczególnym kryteriom jest następująca:
  W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 40 punkty.
  Przydział punktów jest następujący:

a) 36 punktów – diagnoza gotowości szkolnej – badane obszary:

 • duża motoryka – lokomocja – 3 punkty,
 • mała motoryka – manipulacja – 6 punktów,
 • percepcja wzrokowa – 3 punkty,
 • słuch fonematyczny – 6 punkty,
 • analiza i synteza wyrazowa – 6 punktów,
 • operacje myślowe – 6 punktów,
 • umiejętności komunikacyjne – 3 punkty,
 • dojrzałość emocjonalna – 3 punkty,

b) 4 punkty – kandydat uczęszczał do przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Córek Bożej Miłości lub kandydat ma rodzeństwo, które uczęszcza do szkoły prowadzonej przez Zgromadzenie Córek Bożej Miłości lub przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata jest pracownikiem szkoły.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, pierwszeństwo ma:
 • kandydat, który ma rodzeństwo uczęszczające obecnie do szkoły prowadzonej przez Zgromadzenie Córek Bożej Miłości
 • kandydat, który jest sierotą,
 • kandydat, który wychowuje się w rodzinie wielodzietnej.
 1. Planowane jest utworzenie dwóch klas pierwszych do maksymalnie 20 uczniów. Nauka w okresie przejściowym będzie odbywała się w systemie dwuzmianowym.
 1. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor. 

§2

Szczegółowy terminarz rekrutacji jest następujący:

Data

Wydarzenie

od 1 - 17 marca 2017 r.

1. Zgłoszenie do szkoły i złożenie wniosku o przyjęcie ucznia do szkoły (do pobrania ze strony internetowej szkoły).

od 1 - 17 marca 2017 r.

2. Umawianie spotkań na rozmowę z Komisją Rekrutacyjną (Na rozmowę należy umawiać się telefonicznie dzwoniąc do sekretariatu szkoły: 33/ 829 24 09).

4, 11 i 18 marca 2017 r.

3. Rozmowa dyrektora/wicedyrektora, pedagogów szkolnych z dzieckiem i z rodzicami.

31 marca 2017 r. godzina 15:00

4. Ogłoszenie listy przyjętych. Informacja o zakończeniu rekrutacji i lista przyjętych uczniów będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń na parterze w budynku szkoły.

do 7 kwietnia 2017 r. godzina 15.00

5. Potwierdzenie woli uczęszczania do Publicznej Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner w Bielsku-Białej przez dostarczenie:

 

Zatwierdził dyrektor w dniu 28 lutego 2017 r.