logoLObaner

Rekrutacja do 1 klasy SP na rok szkolny 2018/2019

SP1

ULOTKA

Regulamin rekrutacji do klasy I

Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości 

im. Franciszki Lechner w Bielsku-Białej

na rok szkolny 2018/2019

 

§1

 1. Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner w Bielsku-Białej jest szkołą dostępną dla wszystkich dzieci, których rodzice pragną je w niej kształcić.
 2. Szkoła nie posiada obwodu, przyjmuje dzieci z terenu gminy i okolic.
 3. Możliwość przyjęcia do Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner w Bielsku-Białej na rok szkolny 2018/2019 mają dzieci 7-letnie oraz (na wniosek rodziców) dzieci 6-letnie, jeśli spełniają wymagania art. 36 p. 2 ustawy – Prawo oświatowe.
 4. Kryterium, którym kieruje się szkoła w przyjmowaniu kandydatów do klasy pierwszej, jest rozmowa pedagoga szkolnego i psychologa z kandydatem – badanie psychologiczne gotowości szkolnej. Obowiązkowa jest również rozmowa dyrektora szkoły lub osoby wyznaczonej przez dyrektora z kandydatem i jego rodzicami.
 5. Punktacja odpowiadająca poszczególnym kryteriom jest następująca:
  W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 40 punkty.
  Przydział punktów jest następujący:

a) 36 punktów – diagnoza gotowości szkolnej – badane obszary:

1) duża motoryka – lokomocja – 3 punkty,

2) mała motoryka – manipulacja – 6 punktów,

3) percepcja wzrokowa – 3 punkty,

4) słuch fonematyczny – 6 punkty,

5) analiza i synteza wyrazowa – 6 punktów,

6) operacje myślowe - 6 punktów,

7) umiejętności komunikacyjne – 3 punkty,

8) dojrzałość emocjonalna – 3 punkty,

b) 4 punkty – kandydat uczęszczał do przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Córek Bożej Miłości lub kandydat ma rodzeństwo, które uczęszcza do szkoły prowadzonej przez Zgromadzenie Córek Bożej Miłości lub przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata jest pracownikiem szkoły.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, pierwszeństwo ma:

a) kandydat, który ma rodzeństwo uczęszczające obecnie do szkoły prowadzonej przez Zgromadzenie Córek Bożej Miłości

b) kandydat, który jest sierotą,

c) kandydat, który wychowuje się w rodzinie wielodzietnej.

 1. Planowane jest utworzenie jednej klas pierwszej do maksymalnie 20 uczniów.
 1. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor. 

§2

Szczegółowy terminarz rekrutacji jest następujący:

Data

Wydarzenie

od 12 luty do 23 marca 2018 r.

Zgłoszenie do szkoły i złożenie wniosku o przyjęcie ucznia do szkoły (do pobrania ze strony internetowej szkoły).

od 12 luty do 23 marca 2018 r.

Umawianie spotkań na rozmowę z Komisją Rekrutacyjną. Na rozmowę należy umawiać się telefonicznie dzwoniąc do sekretariatu szkoły: 33/ 829 24 09.

3, 10 i 17 marca 2018 r.

Rozmowa dyrektora/wicedyrektora, pedagogów szkolnych z dzieckiem i z rodzicami.

28 marca 2018 r. godzina 15:00

Ogłoszenie listy przyjętych. Informacja o zakończeniu rekrutacji i lista przyjętych uczniów będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń na parterze w budynku szkoły.

do 6 kwietnia 2018 r. godzina 15.00

Potwierdzenie woli uczęszczania do Publicznej Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner w Bielsku-Białej przez dostarczenie:

1) 2 zdjęć legitymacyjnych, opisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

2) Deklaracji dla Rodziców (do pobrania ze strony internetowej szkoły).

3) Aktualnej diagnozy przedszkola o gotowości szkolnej dziecka.

Zatwierdził dyrektor w dniu 19 stycznia 2018 r.

Godziny pracy: