logoLObaner

Wychowanie w duchu chrześcijańskim
Wysoki poziom kształcenia
Ciekawe formy pracy z uczniami
Bezpieczeństwo i rodzinna atmosfera
Promowanie utalentowanych uczniów
Indywidualne i przyjazne podejście do każdego dziecka
Szkoła z tradycjami

Przyjęcie do 4 klasy SP na rok szkolny 2018/2019

SP4

Przyjęcie do klas 4 Szkoły Podstawowej odbywa się na zasadzie przejścia ucznia z jednej szkoły do drugiej. Nie obowiązują przepisy dotyczące rekrutacji. Przyjęcie ucznia do szkoły jest decyzją dyrektora.

Prawo przyjęcia do 4 klasy Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Fanciszki Lechner mają uczniowie szkół podstawowych, którzy w 2018 roku uzyskają świadectwo ukończenia 3 klasy szkoły podstawowej.

Kryteria przyjęcia do kl. 4 SP Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Fanciszki Lechner w roku szkolnym 2018/2019 mają charakter pomocniczy.


ULOTKA

KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

DO KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner

na rok szkolny 2018/2019

  1. Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner jest koedukacyjną, publiczną, bezpłatną szkołą bezrejonową.
  2. Planowana liczba uczniów do klasy IV – maksymalnie 24.
  3. Językiem dodatkowym w klasie IV będzie język niemiecki lub język włoski.
  4. Przyjęcie do klasy IV odbywa się na zasadzie przejścia ucznia z jednej szkoły do drugiej. Nie obowiązują przepisy dotyczące rekrutacji. Przyjęcie ucznia do szkoły jest decyzją dyrektora.
  5. Prawo przyjęcia do IV klasy Szkoły Podstawowej mają uczniowie szkół podstawowych, którzy w 2018 roku uzyskają świadectwo ukończenia III klasy szkoły podstawowej.

I. Kryteria przyjęcia do klasy IV w roku szkolnym 2018/2019 mają charakter pomocniczy i są następujące:

  1. Świadectwo z klasy II i wykaz ocen opisowych uzyskanych na I półrocze klasy III.
  2. Osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym.
  3. Rodzeństwo kandydata spełnia już obowiązek szkolny w szkołach prowadzonych przez ZCBM lub rodzic kandydata jest pracownikiem szkoły.
  4. Zaangażowanie w życie parafii: ministranci, schola, Oaza, Dzieci Maryi (zaświadczenie od ks. proboszcza) .
  5. Harcerstwo (zaświadczenie).

II. Szczegółowy terminarz rekrutacji jest następujący:

Data

Wydarzenie

od 12 lutego do 27 kwietnia 2018 r.

Zgłoszenie do szkoły i złożenie kompletu dokumentów:

1) Potwierdzona kopia świadectwa ukończenia klasy II SP.

2) Zaświadczenie ze Szkoły Podstawowej, do której uczęszcza kandydat o ocenach opisowych uzyskanych na I półrocze klasy III roku szkolnego 2017/2018.

3) Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej (do pobrania ze strony internetowej szkoły).

4) Deklaracja wyboru drugiego języka (do pobrania ze strony internetowej szkoły).

5) Opinia katechety lub ks.proboszcza.

6) Zaświadczenie o zaangażowaniu w harcerstwo, życie parafialne.

7) Dyplom potwierdzający uzyskanie I, II lub III miejsca w konkursach.

od 12 lutego do 27 kwietnia 2018 r.

Umawianie spotkań na rozmowę z dyrekcją szkoły lub osobą wyznaczoną. Na rozmowę należy umawiać się telefonicznie dzwoniąc do sekretariatu szkoły. 33/ 829 24 09.

od 23 - 27 kwietnia 2018 r.

Rozmowa dyrektora/wicedyrektora lub osoby wyznaczonej z dzieckiem i z rodzicami.

30 kwietnia 2018 r. godzina 15:00

Ostateczna lista przyjętych. Informacja będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń na parterze w budynku szkoły.

od 22 – 25 czerwca 2018 r. godzina 15.00

Dostarczenie przez uczniów przyjętych następujących dokumentów:

1) Oryginału świadectwa ukończenia klasy III szkoły podstawowej.

2) 2 zdjęć, opisanych imieniem i nazwiskiem.

3) Karty zdrowia (ze szkolnego gabinetu medycznego).

4) Deklaracji dla Ucznia i Rodziców (do pobrania ze strony internetowej szkoły).

Brak odpowiednich dokumentów w wyznaczonych terminach traktowany jest jako rezygnacja z woli uczęszczania do Publicznej Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner.

Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje dyrektor.

Zatwierdził dyrektor w dniu 19 stycznia 2018 r.

Godziny pracy: