logoLObaner

Przyjęcie do 7 klasy SP na rok szkolny 2018/2019

SP7

Przyjęcie do klas 7 Szkoły Podstawowej odbywa się na zasadzie przejścia ucznia z jednej szkoły do drugiej. Nie obowiązują przepisy dotyczące rekrutacji. Przyjęcie ucznia do szkoły jest decyzją dyrektora.

Prawo przyjęcia do 7 klasy Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Fanciszki Lechner mają uczniowie szkół podstawowych, którzy w 2018 roku uzyskają świadectwo ukończenia 6 klasy szkoły podstawowej.

Kryteria przyjęcia do kl. 7 SP Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Fanciszki Lechner w roku szkolnym 2018/2019 mają charakter pomocniczy.


ULOTKA

KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

DO KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner

na rok szkolny 2018/2019

  1. Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner jest koedukacyjną, publiczną, bezpłatną szkołą bezrejonową.
  2. Planowana liczba uczniów do klasy VII – 30.
  3. Drugim językiem obowiązkowym w klasie VII będzie język włoski lub język niemiecki (do wyboru).
  4. Przyjęcie do klas VII odbywa się na zasadzie przejścia ucznia z jednej szkoły do drugiej. Nie obowiązują przepisy dotyczące rekrutacji.
  5. Przyjęcie ucznia do szkoły jest decyzją dyrektora. Prawo przyjęcia do VII klasy Szkoły Podstawowej mają uczniowie szkół podstawowych, którzy w 2018 roku uzyskają świadectwo ukończenia VI klasy szkoły podstawowej.

I. Kryteria przyjęcia do klasy VII SP w roku szkolnym 2018/2019 mają charakter pomocniczy i są następujące:

  1. Zasady przyznawania punktów za oceny wpisane na świadectwie ukończenia V klasy szkoły podstawowej oraz oceny śródroczne uzyskane w roku szkolnym 2017/2018 i szczególne osiągnięcia ucznia.

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE:

Liczba punktów

Punktacja maksymalna

1) Język polski

2) Język obcy (obowiązkowy w SP)

3) Matematyka

4) Historia i społeczeństwo

5) Przyroda

dopuszczający – 2 pkt.
dostateczny – 3 pkt.
dobry – 4 pkt.
bardzo dobry – 5 pkt.
celujący – 6 pkt.

60 punktów

(maksymalnie po 30 pkt. za świadectwo ukończenia klasy V oraz oceny za I półrocze klasy VI)

Świadectwo ukończenia klasy V szkoły podstawowej z wyróżnieniem

5 punktów

UZYSKANIE TYTUŁU LAUREATA

Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego (język polski lub matematyka)

16 punktów

(po 8 punktów za każdy tytuł)

UZYSKANIE TYTUŁU FINALISTY

Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego (język polski lub matematyka)

12 punktów

(po 6 punktów za każdy tytuł)

osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym

I MIEJSCE - 3 punkty

II MIEJSCE - 2 punkty

III MIEJSCE - 1 punkty

Tytuł laureata Konkursu Języka Angielskiego SP Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner

I MIEJSCE - 5 punktów

II MIEJSCE - 4 punkty

III MIEJSCE - 3 punkty

Rodzeństwo kandydata spełnia już obowiązek szkolny w ZSO ZCBM lub rodzic kandydata jest pracownikiem ZSO ZCBM

5 punktów

1) Zaangażowanie w życie parafii: ministranci, schola, Oaza, Dzieci Maryi (zaświadczenie od Ks. Proboszcza)

2) Harcerstwo (zaświadczenie z Hufca)

3) aktywność społecznej (wolontariat)

12 punktów

(po 4 punkty za każdy)

Łączna maksymalna liczba punktów wynosi 123.

II. Szczegółowy terminarz rekrutacji jest następujący:

Data

Wydarzenie

od 12 lutego do 23 marca 2018 r.

Zgłoszenie do szkoły i złożenie kompletu dokumentów:

1) Potwierdzona kopia świadectwa ukończenia kl. V SP.

2) Zaświadczenie ze Szkoły Podstawowej, do której uczęszcza kandydat o ocenach uzyskanych na I półrocze klasy VI roku szkolnego 2017/2018.

3) Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej (do pobrania ze strony internetowej szkoły).

4) Deklaracja wyboru drugiego języka (do pobrania ze strony internetowej szkoły).

5) Opinia katechety lub proboszcza.

6) Zaświadczenie o zaangażowaniu w harcerstwo, życie parafialne, wolontariat.

7) Dyplom potwierdzający uzyskanie I, II lub III miejsca w konkursach co najmniej na szczeblu powiatowym.

od 12 lutego do 23 marca 2018 r.

Umawianie spotkań na rozmowę z Dyrekcją szkoły lub osobą wyznaczoną. Na rozmowę należy umawiać się telefonicznie dzwoniąc do sekretariatu szkoły. 33/ 829 24 09.

19 - 23 marca 2018 r.

Rozmowa dyrektora/wicedyrektora lub osoby wyznaczonej, z dzieckiem i z rodzicami.

28 marca 2018 r. godzina 15:00

Ogłoszenie listy przyjętych. Informacja będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń na parterze w budynku szkoły.

do 22 – 25 czerwca 2018 r. godzina 15.00

Dostarczenie przez uczniów przyjętych:

1) Oryginału świadectwa ukończenia klasy VI szkoły podstawowej.

2) 2 zdjęcia, opisane imieniem i nazwiskiem.

3) Kartę zdrowia (ze szkolnego gabinetu medycznego).

4) Deklaracja dla Ucznia i Rodziców (do pobrania ze strony internetowej szkoły).

Brak odpowiednich dokumentów w wyznaczonych terminach traktowany jest jako rezygnacja z woli uczęszczania do Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner.

Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje dyrektor.

Zatwierdził dyrektor w dniu 19 stycznia 2018 r.

Godziny pracy: