logoSPbaner

rekrutacja

EWD 2013-2015

Analiza edukacyjnej wartości dodanej dla
LO Zgromadzenia Córek Bożej Miłości  Im. Franciszki Lechner
2013-2015

Analizując położenie szkoły w układzie współrzędnych, przedstawiającym wyniki egzaminu maturalnego i EWD(przyrost wiedzy) na tle kraju, województwa należy stwierdzić, że szkoła osiąga ponadprzeciętne wyniki na egzaminie maturalnym z przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych i matematyki oraz wysoką efektywność nauczania tych przedmiotów. Przyglądając się położeniu szkoły po uwzględnieniu osi dotyczących gminy Bielsko – Biała, zauważamy, że szkoła nadal znajduje się w pierwszej ćwiartce układu współrzędnych, co pozwala nazwać ją szkołą sukcesu.

PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE:

Analizując położenie szkoły w układzie współrzędnych, przedstawiającym wyniki egzaminu maturalnego i EWD na tle kraju i województwa, należy stwierdzić, że szkoła osiąga ponadprzeciętne wyniki na egzaminie maturalnym z przedmiotów humanistycznych oraz neutralną efektywność nauczania tych przedmiotów. Przyglądając się położeniu szkoły po uwzględnieniu osi dotyczących gminy Bielsko – Biała zauważamy, że elipsa obrazująca szkołę przechodzi przez początek układu współrzędnych, co plasuje nasze liceum wśród szkół neutralnych.

prz hum  
 

JĘZYK POLSKI:

Położenie szkoły w układzie współrzędnych plasuje szkołę, ze względu na ewaluacyjne wskaźniki egzaminacyjne, wśród szkół o wyższych niż średnie wynikach egzaminu maturalnego. Należy również zauważyć, że elipsa, obrazująca grupę zdających, znajduje się w pierwszej i czwartej ćwiartce, co wskazuje na neutralną wartość dodaną. Na tle miasta szkoła przecina początek układu współrzędnych, zatem jest typową szkołą neutralną.

  j polski
 

PRZEDMIOTY MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZE:

Analizując położenie szkoły w układzie współrzędnych na tle kraju i województwa należy stwierdzić, że szkoła osiąga wyższe niż średnie  wyniki na egzaminie maturalnym z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz wysoką efektywność nauczania tych przedmiotów. Przyglądając się położeniu szkoły po uwzględnieniu osi dotyczących gminy Bielsko-Biała zauważamy, że szkoła znajduje się w pierwsze, drugiej i trzeciej ćwiartce układu współrzędnych, co wskazuje na neutralne EWD .

  prz przy
 

MATEMATYKA

Elipsa przedstawiająca pozycję szkoły z w układzie współrzędnych prezentującym wyniki w kraju i województwie, plasuje szkołę w pierwszej ćwiartce, zaliczając ją do szkół osiągających ponadprzeciętne wyniki na egzaminie maturalnym oraz dodatnią efektywnością nauczania matematyki. Przyglądając się położeniu szkoły po uwzględnieniu osi dotyczących gminy Bielsko – Biała zauważamy, że szkoła znajduje się w pierwszej i drugiej ćwiartce układu współrzędnych, z wyraźnie zaznaczonym dodatnim EWD.

  matma

Nasza szkoła SZKOŁĄ SUKCESU!!! Wyniki EWD

Analizując położenie szkoły w układzie współrzędnych, przedstawiającym wyniki egzaminu maturalnego i EWD(przyrost wiedzy) na tle kraju, województwa należy stwierdzić, że szkoła osiąga ponadprzeciętne wyniki na egzaminie maturalnym z przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych i matematyki oraz wysoką efektywność nauczania tych przedmiotów. Przyglądając się położeniu szkoły po uwzględnieniu osi dotyczących gminy Bielsko – Biała, zauważamy, że szkoła nadal znajduje się w pierwszej ćwiartce układu współrzędnych, co pozwala nazwać ją szkołą sukcesu.

przedmioty humanistyczne

Analizując położenie szkoły w układzie współrzędnych, przedstawiającym wyniki egzaminu maturalnego i EWD na tle kraju i województwa, należy stwierdzić, że szkoła osiąga ponadprzeciętne wyniki na egzaminie maturalnym z przedmiotów humanistycznych oraz wysoką efektywność nauczania tych przedmiotów. Przyglądając się położeniu szkoły po uwzględnieniu osi dotyczących gminy Bielsko – Biała zauważamy, że szkoła nadal znajduje się w pierwszej ćwiartce układu współrzędnych, co pozwala nazwać ją szkołą sukcesu.

język polski

Położenie szkoły w układzie współrzędnych plasuje szkołę, ze względu na ewaluacyjne wskaźniki egzaminacyjne, wśród szkół neutralnych. Szkoły ulokowane blisko środka układu współrzędnych, to w skali kraju najliczniejsza kategoria liceów. Dzieje się tak dlatego, że  zarówno wynik egzaminacyjny, jak i wskaźnik EWD najczęściej przyjmują wartości bliskie lub niezbyt odległe od średniej. Analogicznej analizy dokonujemy przyglądając się pozycji szkoły po naniesieniu osi dotyczących powiatu.

matematyka

Elipsa przedstawiająca pozycję szkoły z w układzie współrzędnych przedstawiającym wyniki w kraju i województwie, zdecydowanie plasuje szkołę w pierwszej ćwiartce, zaliczając ją do szkół osiągających ponadprzeciętne wyniki na egzaminie maturalnym oraz wysoką efektywnością nauczania matematyki. Przyglądając się położeniu szkoły po uwzględnieniu osi dotyczących gminy Bielsko – Biała zauważamy, że szkoła nadal znajduje się w pierwszej ćwiartce układu współrzędnych. 

przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Analizując położenie szkoły w układzie współrzędnych na tle kraju i województwa należy stwierdzić, że szkoła osiąga zdecydowanie wyższe niż średnie  wyniki na egzaminie maturalnym z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz wysoką efektywność nauczania tych przedmiotów. Przyglądając się położeniu szkoły po uwzględnieniu osi dotyczących gminy Bielsko – Biała zauważamy, że szkoła znajduje się w pierwszej i drugiej ćwiartce układu współrzędnych, co nadal wskazuje na dodatnie EWD.