logoSPbaner

rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2018/2019
do Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
im. Franciszki Lechner w Bielsku-Białej

 

ulotka LO CBM 2018 A final   ulotka LO CBM 2018 B final  

REKRUTACJA ODBYWA SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

<<<SYSTEM NABORU ELEKTRONICZNEGO>>>

 

Warunki przyjęciaTerminyOpis oddziałówOpis szkoły

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2018/2019 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 • Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty NR OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół policealnych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych), klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2018/2019

 

1. Rekrutacja do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner na rok szkolny 2018/2019 przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru. Rejestracja w elektronicznym systemie naboru jest równoznaczna z akceptacją przez kandydata warunków i wyników rekrutacji. Wniosek o przyjęcie może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół ponadgimnazjalnych. <<<SYSTEM NABORU ELEKTRONICZNEGO>>>

2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów:

 1. uzyskanych z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
 2. uzyskanych za oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum (z języka polskiego, matematyki i dwu przedmiotów – w zależności od oddziału, do którego kandydat chciałby uczęszczać),
 3. uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia (uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy1, uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty tytułu laureata lub finalisty, osiągnięcia w zawodach: wiedzy innych niż w. wym., artystycznych, lub sportowych) co najmniej na szczeblu powiatowym,
 4. uzyskanych za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

3. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. 

4. Minimalna liczba punktów uzyskanych w rekrutacji wynosi 110.

I. Zasady przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia ucznia

1. Przy ustalaniu liczby punktów za oceny z czterech przedmiotów nauczania występujących na świadectwie ukończenia gimnazjum przyjmuje się następującą wartość ocen: 

Klasa I A z programem biologii, chemii i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

Punktowane zajęcia edukacyjne:

Punktacja szczegółowa:

Punktacja maksymalna

język polski, biologii, chemii, język angielski

celujący - 18 punktów

18 punktów za każdy przedmiot

bardzo dobry - 17 punktów

dobry - 14 punktów

dostateczny - 8 punktów

dopuszczający - 2 punktów

 

Klasa I B z programem matematyki, geografii i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

Punktowane zajęcia edukacyjne:

Punktacja szczegółowa:

Punktacja maksymalna

język polski, matematyka, geografia, język angielski

celujący - 18 punktów

18 punktów za każdy przedmiot

bardzo dobry - 17 punktów

dobry - 14 punktów

dostateczny - 8 punktów

dopuszczający - 2 punktów

2. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem  - 7 punktów.

3. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. a, art. 20i ust. 2 pkt 4 lit. a i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy, za:

3.1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

3.2. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

 1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt 3.1- 3.2, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.

4. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b, art. 20i ust. 2 pkt 4 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy – 2 punkty;

5. Za egzamin gimnazjalny można uzyskać maksymalnie - 100 punktów;

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 1, art. 20h ust. 6 pkt 2 i art. 20j ust. 2 pkt 1 ustawy:

5.1. wynik przedstawiony w procentach z:

 1. języka polskiego,
 2. historii i wiedzy o społeczeństwie,
 3. matematyki,
 4. przedmiotów przyrodniczych
 5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

 – mnoży się przez 0,2;

6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 12 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 12 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

Liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 12 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

Liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się 8 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się 6 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się 4 punkty,
 4. dostatecznym – przyznaje się 2 punkty,
 5. dopuszczającym – przyznaje się 0,5 punktu.

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty w sposób określony w pkt. 9, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

8. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty wymienionych w ust. 12, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach, wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.

9. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą (i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce), na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

10. Pierwszeństwo w przyjęciu do klasy pierwszej liceum, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym mają uczniowie spełniający następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

1. Od 18 maja do 18 czerwca 2018r.- Dokonanie rejestracji elektronicznej oraz złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 • wniosek o przyjęcie (wydrukowany z elektronicznego systemu naboru) podpisany przez rodziców (prawnych opiekunów),
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych) jeśli takie uczeń posiada.

2. Od 22 czerwca do 26 czerwca 2018r. – dostarczanie do szkoły świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

3.Do 5 lipca 2018r. – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły.

4.6 lipca 2018r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

5.Od 6 lipca 2018r. do 12 lipca 2018r.- potwierdzanie przez kandydatów/rodziców kandydatów woli uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie do sekretariatu:

 • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • arkusz informacyjny ucznia (POBIERZ ARKUSZ),
 • dwóch opisanych fotografii kandydata,
 • karty zdrowia,
 • orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli kandydat posiada).

6.13 lipca 2018r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Niedostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w w/w. terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem z listy uczniów.

Klasa I A

W klasie będzie realizowany poziom rozszerzony z języka angielskiego lub matematyki (do wyboru). Poziom rozszerzony z języka angielskiego będzie realizowany od klasy pierwszej: 5 godz. w kl. I, 6 godz. w kl. II i 5 godz. w kl. III. Poziom rozszerzony z matematyki będzie realizowany od klasy pierwszej: 5 godz. w kl. I; 7 godz. w kl. II i 7 godz. w kl. III. Dodatkowa godzina biologii i chemii umożliwi realizację poziomu rozszerzonego od drugiego semestru roku szkolnego 2018/2019. Przedmioty chemia i biologia będą realizowane na poziomie rozszerzonym w klasie II i III po 5 godzin tygodniowo.

Dwa obowiązkowe języki obce będą nauczane jako kontynuacja języka obcego obligatoryjnie realizowanego w gimnazjum, przy czym pierwszym będzie język angielski, natomiast drugim język niemiecki lub włoski. Realizacja języka niemieckiego i włoskiego od podstaw będzie możliwa wtedy, gdy zdecyduje się na nie odpowiednio duża grupa uczniów /minimum - 10/. W klasie II i III młodzież będzie brać udział w obowiązkowych zajęciach uzupełniających: historia i społeczeństwo
/3 godz. w kl. II i 1 godz. w kl. III/.      

Klasa I B

Poziom rozszerzony z języka angielskiego będzie realizowany od klasy pierwszej: 5 godz. w kl. I, 6 godz. w kl. II i 5 godz. w kl. III. Poziom rozszerzony
z matematyki będzie realizowany od klasy pierwszej: 5 godz. w kl. I; 7 godz. w kl. II
i 7 godz. w kl. III. Drugim przedmiotem realizowanym na poziomie rozszerzonym /po uprzednim zrealizowaniu ich na poziomie podstawowym w klasie pierwszej/ jest geografia – 5 godz. w kl. II i 5 godz. w kl. III.

Dwa obowiązkowe języki obce będą nauczane jako kontynuacja języka obcego obligatoryjnie realizowanego w gimnazjum, przy czym pierwszym będzie język angielski, natomiast drugim język niemiecki lub włoski. Realizacja języka niemieckiego i włoskiego od podstaw będzie możliwa wtedy, gdy zdecyduje się na nie odpowiednio duża grupa uczniów/ minimum - 10.W klasie II i III uczniowie będą brać udział w obowiązkowych zajęciach uzupełniających: historia i społeczeństwo 
/3 godz. w kl. II i 1 godz. w kl. III./

 Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner jest katolicką szkołą publiczną, nieodpłatną.

Klasy w roku szkolnym 2018/2019

Nazwa oddziału

Przedmioty rozszerzone

Języki obce

Liczba miejsc

1A_gr.1 (biol-chem-ang)

biologia
chemia
język angielski

Pierwszy: język angielski
Drugi: język niemiecki lub język włoski

14

1A_gr.2 (biol-chem-mat)

biologia
chemia
matematyka

Pierwszy: język angielski
Drugi: język niemiecki lub język włoski

10

1B (mat-geo-ang)

geografia
matematyka
język angielski

Pierwszy: język angielski
Drugi: język niemiecki lub język włoski

20


Zalety szkoły:

 • 100% zdanych matur,
 • wysokie wyniki z egzaminu maturalnego (w 2017 r. j. polski – najlepszy wynik w województwie i piąty w kraju,  matematyka PR – najlepszy wynik w województwie i dziewiąty w kraju, geografia – pierwsze miejsce w Bielsku i 29 w kraju)
 • przedmioty rozszerzone prowadzone przez egzaminatorów maturalnych,
 • biologia i chemia na poziomie rozszerzonym od klasy pierwszej,
 • zwiększona liczba godzin matematyki i języka angielskiego,
 • fakultety maturalne w klasie drugiej i trzeciej,
 • stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce,
 • sukcesy w konkursach i olimpiadach,
 • koła przedmiotowe i zainteresowań,
 • korzystna lokalizacja (centrum Bielska – Białej),
 • przyjazna atmosfera,
 • bezpieczeństwo,
 • klasy do 24 osób,
 MG 6731 MG 6791 MG 6804 MG 7058
 • wszystkie sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne,
 • nowoczesna pracownia komputerowa,
 • multimedialne centrum informacji,
 • pracownia chemiczna,
 • wielofunkcyjne boisko sportowe,
 • plac z trybunami do imprez i uroczystości szkolnych.
 MG 6843 MG 6860 MG 6915 MG 6961

Ponadto:

 • pielęgnujemy wartości chrześcijańskie i rodzinne,
 • dbamy o formację duchową,
 • organizujemy wyjazdy zagraniczne do Anglii, Austrii, Włoch, Szkocji i USA,
 • uczestniczymy w obozie językowym na Malcie,
 • angażujemy się w działalność charytatywną,
 • bierzemy udział w imprezach sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych,
 • rozwijamy zdolności i talenty.
 MG 6973 MG 7039 MG 7054 MG 7219

 

Terminy spotkań z kandydatami

Dzień Otwarty Szkoły - 23 kwietnia 2018r. o godz. 10:00

Festyn Szkolny - 16 czerwca 2018 o godz. 15.00. Liczne atrakcje, pyszny grill i ciasta (specjalnie na tę okoliczność przygotowane przez wytypowane w konkursie smaku i elegancji kulinarnej nasze nieocenione mamy, ciocie i babcie). Atrakcyjny program artystyczny, mecze piłki nożnej, konkursy sportowe. Spotkanie będzie okazją do poznania zalet szkoły i miłego spędzenia wolnego czasu.